ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
  เอกสารในฐานข้อมูลลำดับที่ 4279
เรื่อง " กำลังคนภาครัฐ ปี 2557 "
รับเอกสาร   มีเอกสารชื่อ (ตาราง 1-3).xlsx
  เป็นเอกสารชนิด application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  ขนาด 13.5 k.Byte
แนบมาด้วย คลิกที่รูป เพื่อเปิดดู /พิมพ์ หรือ DownLoad ไปเก็บไว้ที่อื่น
ตรวจสอบการใช้งาน
หน่วยงานที่เข้าไปรับเอกสาร
การใช้งาน
หน่วยงานที่ลงรับเอกสารไว้แล้ว
ระดับความเร่งด่วน : -
เลขที่ : -
ลงวันที่ : -
อ้างถึง : -
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ตาราง 1-3
ข้อความย่อ :
จาก :   อบต.อ่าวใหญ่
ถึง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด
ช่องข้อความตอบรับ
เรื่อง กำลังคนภาครัฐ ปี 2557
จาก อบต.อ่าวใหญ่
ถึง ท้องถิ่นจังหวัดตราด

รหัสผ่าน :
 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091