ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
รับ/ส่งเอกสาร และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
   ลำดับที่ 6469
เรื่อง :   รายงานการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)(พร้อมคำสั่ง)
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ช้างทูน [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 15:48 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6468
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 14:46 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6467
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง (แก้ไข)
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมกลัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 14:37 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6466
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมกลัด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 13:54 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6465
เรื่อง :   รายงานการจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
ถึง
จาก :   อบต.วังตะเคียน [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 13:05 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 6464
เรื่อง :   รายงานการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ช้างทูน [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 10:39 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 6463
เรื่อง :   รายงานการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ช้างทูน [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 10:37 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 6462
เรื่อง :   ขอความร่วมมือดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการ
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 10:20 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 30 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6461
เรื่อง :   การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ของ อปท.
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 10:11 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 30 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6460
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 10:05 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6459
ด่วนมาก

  ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
 ถึง : นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 10:04 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 29 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6458
เรื่อง :   ซักซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2558, 09:57 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 29 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6457
เรื่อง :   รายงานการจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง(ระบบแท่ง)
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ด่านชุมพล [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 18:34 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 6456
เรื่อง :   ขอความร่วมมือ อปท.พิจารณาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดการเรียนการสอนในวันที่ ๑๖ ม.ค.(วันครู) ของทุกปี
 ถึง : นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 16:29 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 26 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6455
เรื่อง :   ฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 15:06 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 32 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6454
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งพนักงานเทศบาลสามัญเข้าสู่ประเภทตำแหน่งฯ(เข้าแท่ง)
 ถึง : สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   ทต.ท่าพริกเนินทราย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 14:54 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6453
เรื่อง :   ศูนย์ประสานงาน อปท.
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 13:18 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 31 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 6452
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.วังกระแจะ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 13:08 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 6451
เรื่อง :   บัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   ทต.น้ำเชี่ยว [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 12:51 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 6450
เรื่อง :   ลงนามรับรองยืนยันความถูกต้องของโครงการ
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.บ่อพลอย [ ส่งเมื่อ : อังคาร 29 ธันวาคม 2558, 10:57 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว

บันทึกข้อมูลไว้ 3769 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91   | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158