ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
รับ/ส่งเอกสาร และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
   ลำดับที่ 4276
เรื่อง :   ส่งข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.เกาะช้างใต้ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 มกราคม 2558, 02:37 น. ]
   ลำดับที่ 4275
เรื่อง :   รายงานกำลังคนภาครัฐ ปี 2557
ผู้ส่ง : กรุณาระบุชื่อหน่วยงานผู้รับด้วย จาก :   ทต.น้ำเชี่ยว [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 มกราคม 2558, 02:31 น. ]
   ลำดับที่ 4274
เรื่อง :   รายงานอัตรากำลังคนภาครัฐ ปี 2557
ผู้ส่ง : กรุณาระบุชื่อหน่วยงานผู้รับด้วย จาก :   ทต.น้ำเชี่ยว [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 มกราคม 2558, 02:24 น. ]
   ลำดับที่ 4273
เรื่อง :   ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2557
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ห้วงน้ำขาว [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 มกราคม 2558, 01:24 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 4272
เรื่อง :   ข้อมูลภาครัฐ
ถึง อบต.ห้วยแร้ง
จาก :   อบต.ห้วงน้ำขาว [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 09:29 น. ]
   ลำดับที่ 4270
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประช่าสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
 ถึง : นายอำเภอเขาสมิง/ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จาก :   อบต.สะตอ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 05:40 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 17 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4269
เรื่อง :   การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 ถึง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
จาก :   อบต.สะตอ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 05:22 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 28 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4268
ด่วนที่สุด

  การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 04:12 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 36 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4267
ด่วนที่สุด

  โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
ถึง ทม.ตราด
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 04:08 น. ]
   ลำดับที่ 4266
เรื่อง :   การซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฏีกาคำพิพากษาของศาลกรณีเจ้าหน้าที่ อปท.ละเมิดบุคคลภายนอก
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 04:05 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 41 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4264
เรื่อง :   รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ถึง
จาก :   อบต.ห้วยแร้ง [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 03:33 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 4263
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด / นายก อบต. ทุกแห่ง
จาก :   อบต.เกาะหมาก [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 มกราคม 2558, 03:23 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 19 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4262
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีเมืองตราด/นายกเทศมนตรีทุกตำบล/นายกอบต.ทุกแห่ง
จาก :   อบต.อ่าวใหญ่ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:56 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 38 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4261
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีเมืองตราด/นายกเทศมนตรีทุกตำบล/นายกอบต.ทุกแห่ง
จาก :   อบต.อ่าวใหญ่ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:56 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 39 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4260
ด่วนที่สุด

  แจ้งสรุปบันทึกข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจเยี่ยมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:48 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 41 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4259
ด่วนที่สุด

  สำรวจข้อมูลพื้นฐาน อปท.ปี ๕๗
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:45 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 36 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4258
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป
 ถึง : นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จาก :   ทต.หาดเล็ก [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:42 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 36 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4257
เรื่อง :   รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ( ต่อ )
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   ทต.คลองใหญ่ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:06 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 19 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4256
เรื่อง :   รายงานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   ทต.คลองใหญ่ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 08:03 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 24 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4255
เรื่อง :   แบบสำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งในปี ๕๖-๕๗และยังไม่ได้รับการอบรมและที่บรรจุแต่งตั้งใหม่
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.หนองคันทรง [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 22 มกราคม 2558, 07:57 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 23 หน่วยงาน

บันทึกข้อมูลไว้ 3769 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183   | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 


เอกสารที่ยังไม่ลงรับแบบระบุหน่วยงาน ( คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายการฯ )
1 . อบจ.ตราด มีเอกสาร 30 รายการ
2 . ทม.ตราด มีเอกสาร 11 รายการ
3 . ทต.ท่าพริกเนินทราย มีเอกสาร 5 รายการ
4 . อบต.วังกระแจะ มีเอกสาร 8 รายการ
5 . อบต.หนองเสม็ด มีเอกสาร 32 รายการ
7 . อบต.เนินทราย มีเอกสาร 8 รายการ
8 . อบต.อ่าวใหญ่ มีเอกสาร 17 รายการ
9 . อบต.หนองโสน มีเอกสาร 4 รายการ
10 . อบต.หนองคันทรง มีเอกสาร 41 รายการ
11 . อบต.ห้วงน้ำขาว มีเอกสาร 20 รายการ
12 . อบต.ท่ากุ่ม มีเอกสาร 28 รายการ
13 . อบต.แหลมกลัด มีเอกสาร 8 รายการ
14 . อบต.ห้วยแร้ง มีเอกสาร 30 รายการ
15 . อบต.ชำราก มีเอกสาร 27 รายการ
16 . ทต.แหลมงอบ มีเอกสาร 4 รายการ
17 . ทต.น้ำเชี่ยว มีเอกสาร 10 รายการ
18 . อบต.แหลมงอบ มีเอกสาร 6 รายการ
19 . อบต.บางปิด มีเอกสาร 13 รายการ
20 . อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ) มีเอกสาร 15 รายการ
21 . อบต.เกาะกูด มีเอกสาร 76 รายการ
22 . อบต.เกาะหมาก มีเอกสาร 45 รายการ
23 . ทต.คลองใหญ่ มีเอกสาร 8 รายการ
24 . ทต.หาดเล็ก มีเอกสาร 30 รายการ
25 . อบต.คลองใหญ่(อ.คลองใหญ่) มีเอกสาร 16 รายการ
26 . อบต.ไม้รูด มีเอกสาร 15 รายการ
27 . ทต.เขาสมิง มีเอกสาร 5 รายการ
28 . ทต.แสนตุ้ง มีเอกสาร 7 รายการ
29 . อบต.เขาสมิง มีเอกสาร 22 รายการ
30 . อบต.แสนตุ้ง มีเอกสาร 13 รายการ
31 . อบต.สะตอ มีเอกสาร 7 รายการ
32 . อบต.ทุ่งนนทรี มีเอกสาร 15 รายการ
33 . อบต.ท่าโสม มีเอกสาร 35 รายการ
34 . อบต.ประณีต มีเอกสาร 7 รายการ
35 . อบต.วังตะเคียน มีเอกสาร 5 รายการ
36 . อบต.เทพนิมิต มีเอกสาร 9 รายการ
37 . ทต.บ่อพลอย มีเอกสาร 33 รายการ
38 . อบต.บ่อพลอย มีเอกสาร 10 รายการ
39 . อบต.หนองบอน มีเอกสาร 35 รายการ
40 . อบต.ด่านชุมพล มีเอกสาร 4 รายการ
41 . อบต.ช้างทูน ไม่มีเอกสาร
42 . อบต.นนทรีย์ มีเอกสาร 18 รายการ
43 . อบต.เกาะช้าง มีเอกสาร 12 รายการ
44 . อบต.เกาะช้างใต้ มีเอกสาร 3 รายการ
45 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอแหลมงอบ มีเอกสาร 13 รายการ
46 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอเขาสมิง มีเอกสาร 29 รายการ
47 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอบอไร่ มีเอกสาร 12 รายการ
48 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอคลองใหญ่ มีเอกสาร 14 รายการ
49 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง มีเอกสาร 21 รายการ
50 . สนง.ท้องถิ่นกิ่งอำเภอเกาะช้าง มีเอกสาร 12 รายการ
51 . สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด มีเอกสาร 326 รายการ
52 . ทต.ตะกาง มีเอกสาร 3 รายการ
การใช้งาน รวม :
10,684,491 ครั้ง


 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091