ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
รับ/ส่งเอกสาร และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
   ลำดับที่ 4723
เรื่อง :   สำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอย (แก้ไข)
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 07:26 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 31 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4722
เรื่อง :   สำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอย (แก้ไข)
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 07:25 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 32 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4721
เรื่อง :   การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ท่าโสม [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 05:51 น. ]
   ลำดับที่ 4720
เรื่อง :   การสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมุลฝอย
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ท่าโสม [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 05:48 น. ]
   ลำดับที่ 4719
เรื่อง :   ข้อมูลสำรวจการกำจัดขยะมูลฝอย
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 05:01 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 29 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4718
ด่วนที่สุด

  การสำรวจข้อมูลการกำจัดขยะมูลฝอย
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล นายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 03:00 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 39 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4717
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด/นายกเทศมนตรีเมืองตราด/นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
จาก :   อบต.เกาะช้างใต้ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2558, 01:29 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 24 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4716
ด่วนที่สุด

  แบบสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบ ของ อปท.
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล และนายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2558, 09:18 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 39 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4715
ด่วนที่สุด

  กรอกข้อมูลในระบบ e-Plan
 ถึง : นายก อบจ. นายกเทศมนตรีเมืองตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล และนายก อบต.ทุกแห่ง
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2558, 09:16 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 41 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4714
เรื่อง :   แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตราด ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558
 ถึง : นายกเทศมนตรีเมืองตราด และ นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2558, 07:30 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 36 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4713
เรื่อง :   กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558
 ถึง : นายกเทศมนตรีเมืองตราด และ นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล
จาก :   สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2558, 07:27 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 36 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4712
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโอน (ย้าย) พนังานเทศบาล
 ถึง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
จาก :   ทต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 มีนาคม 2558, 06:13 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 39 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 4711
เรื่อง :   ส่งแบบแจ้งรายละเอียดขยายเวลาเบิกจ่ายเลิน-กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน