ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน
ส่งเอกสาร ผู้ดูแลระบบ วิเคราะห์ระบบ มีเอกสารที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1178 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย 
รับ/ส่งเอกสาร และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
   ลำดับที่ 8289
เรื่อง :   เชิญประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามคำสั่งเทศบาลตำบลเกาะช้าง ที่ ๔๕๔/๒๕๖๑
ถึง อบต.เกาะช้าง
จาก :   ทต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 กรกฏาคม 2561, 14:41 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8288
เรื่อง :   เชิญประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามคำสั่งเทศบาลตำบลเกาะช้าง ที่ ๔๕๔/๒๕๖๑
ถึง อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ)
จาก :   ทต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 23 กรกฏาคม 2561, 14:36 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8287
เรื่อง :   แบบรายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างจังหวัดตราด
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   ทต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2561, 12:45 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8286
เรื่อง :   แบบตอบรับโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.ประณีต [ ส่งเมื่อ : อังคาร 19 ธันวาคม 2560, 13:17 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8285
เรื่อง :   รายงานผลการคัดเลือกสถานที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านฯ
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   ทต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : พุธ 25 ตุลาคม 2560, 15:57 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8284
เรื่อง :   สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานจ้างออกแบบ
 ถึง : นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
จาก :   ทต.แหลมงอบ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 4 กรกฏาคม 2560, 13:30 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8283
เรื่อง :   ขออนุญาตพนักงานส่วนตำบลในสังกัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ถึง อบต.ประณีต
จาก :   อบต.ห้วยแร้ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560, 15:40 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8282
เรื่อง :   ขออนุญาตพนักงานส่วนตำบลในสังกัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ถึง อบต.ทุ่งนนทรี
จาก :   อบต.ห้วยแร้ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560, 15:15 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 8281
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด, นายกเทศมนตรีตำบล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแหน่ง
จาก :   อบต.วังกระแจะ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560, 14:22 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 1 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8280
เรื่อง :   ข้อมูลสาระสำคัญ โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3 บ้านมะม่วง
 ถึง : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.นนทรีย์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559, 11:48 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8279
เรื่อง :   ขั้นตอน การทำงานของโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3
 ถึง : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.นนทรีย์ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559, 11:35 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8278
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงาน
ถึง อบต.ห้วยแร้ง
จาก :   อบต.เทพนิมิต [ ส่งเมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2559, 14:08 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8277
เรื่อง :   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
ถึง สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด
จาก :   อบต.อ่าวใหญ่ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559, 10:37 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 1 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8276
เรื่อง :   ส่งคำสั่ง ให้ อบต.เทพนิมิต
ถึง
จาก :   อบต.ห้วยแร้ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559, 10:44 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 2 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8275
เรื่อง :   ส่งคำสั่ง ให้ อบต.เทพนิมิต
ถึง
จาก :   อบต.ห้วยแร้ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559, 10:40 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 2 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8274
เรื่อง :   แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ถึง
จาก :   อบต.ห้วยแร้ง [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559, 10:32 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 0 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 2 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 8273
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รันโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
จาก :   อบต.นนทรีย์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559, 09:04 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 2 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8272
เรื่อง :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง
ผู้ส่ง : กรุณาระบุชื่อหน่วยงานผู้รับด้วย จาก :   อบต.นนทรีย์ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 ธันวาคม 2559, 09:01 น. ]
   ลำดับที่ 8271
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครพนักงานจ้าง
 ถึง : นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จาก :   ทต.หาดเล็ก [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2559, 11:58 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 2 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 8270
เรื่อง :   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่ไป
 ถึง : ท้องถิ่นจังหวัดตราด ,นายอำเภอทุกอำเภอและนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดดตราด
จาก :   อบต.นนทรีย์ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 9 ธันวาคม 2559, 11:03 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 5 หน่วยงาน

บันทึกข้อมูลไว้ 3769 รายการ แสดงผลหน้าละ 20 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ -> | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154  | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189 


เอกสารที่ยังไม่ลงรับแบบระบุหน่วยงาน ( คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายการฯ )
1 . อบจ.ตราด มีเอกสาร 30 รายการ
2 . ทม.ตราด มีเอกสาร 11 รายการ
3 . ทต.ท่าพริกเนินทราย มีเอกสาร 5 รายการ
4 . อบต.วังกระแจะ มีเอกสาร 8 รายการ
5 . อบต.หนองเสม็ด มีเอกสาร 32 รายการ
7 . อบต.เนินทราย มีเอกสาร 8 รายการ
8 . อบต.อ่าวใหญ่ มีเอกสาร 17 รายการ
9 . อบต.หนองโสน มีเอกสาร 4 รายการ
10 . อบต.หนองคันทรง มีเอกสาร 41 รายการ
11 . อบต.ห้วงน้ำขาว มีเอกสาร 20 รายการ
12 . อบต.ท่ากุ่ม มีเอกสาร 28 รายการ
13 . อบต.แหลมกลัด มีเอกสาร 8 รายการ
14 . อบต.ห้วยแร้ง มีเอกสาร 30 รายการ
15 . อบต.ชำราก มีเอกสาร 27 รายการ
16 . ทต.แหลมงอบ มีเอกสาร 4 รายการ
17 . ทต.น้ำเชี่ยว มีเอกสาร 10 รายการ
18 . อบต.แหลมงอบ มีเอกสาร 6 รายการ
19 . อบต.บางปิด มีเอกสาร 13 รายการ
20 . อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ) มีเอกสาร 15 รายการ
21 . อบต.เกาะกูด มีเอกสาร 76 รายการ
22 . อบต.เกาะหมาก มีเอกสาร 45 รายการ
23 . ทต.คลองใหญ่ มีเอกสาร 8 รายการ
24 . ทต.หาดเล็ก มีเอกสาร 30 รายการ
25 . อบต.คลองใหญ่(อ.คลองใหญ่) มีเอกสาร 16 รายการ
26 . อบต.ไม้รูด มีเอกสาร 15 รายการ
27 . ทต.เขาสมิง มีเอกสาร 5 รายการ
28 . ทต.แสนตุ้ง มีเอกสาร 7 รายการ
29 . อบต.เขาสมิง มีเอกสาร 22 รายการ
30 . อบต.แสนตุ้ง มีเอกสาร 13 รายการ
31 . อบต.สะตอ มีเอกสาร 7 รายการ
32 . อบต.ทุ่งนนทรี มีเอกสาร 15 รายการ
33 . อบต.ท่าโสม มีเอกสาร 35 รายการ
34 . อบต.ประณีต มีเอกสาร 7 รายการ
35 . อบต.วังตะเคียน มีเอกสาร 5 รายการ
36 . อบต.เทพนิมิต มีเอกสาร 9 รายการ
37 . ทต.บ่อพลอย มีเอกสาร 33 รายการ
38 . อบต.บ่อพลอย มีเอกสาร 10 รายการ
39 . อบต.หนองบอน มีเอกสาร 35 รายการ
40 . อบต.ด่านชุมพล มีเอกสาร 4 รายการ
41 . อบต.ช้างทูน ไม่มีเอกสาร
42 . อบต.นนทรีย์ มีเอกสาร 18 รายการ
43 . อบต.เกาะช้าง มีเอกสาร 12 รายการ
44 . อบต.เกาะช้างใต้ มีเอกสาร 3 รายการ
45 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอแหลมงอบ มีเอกสาร 13 รายการ
46 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอเขาสมิง มีเอกสาร 29 รายการ
47 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอบอไร่ มีเอกสาร 12 รายการ
48 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอคลองใหญ่ มีเอกสาร 14 รายการ
49 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง มีเอกสาร 21 รายการ
50 . สนง.ท้องถิ่นกิ่งอำเภอเกาะช้าง มีเอกสาร 12 รายการ
51 . สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด มีเอกสาร 326 รายการ
52 . ทต.ตะกาง มีเอกสาร 3 รายการ
การใช้งาน รวม :
10,684,351 ครั้ง


 

จัดทำโดย สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราด

โทร : 039 522827
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
โทร : 0 4011 5091