ค้นหาเอกสารโดยระบุคำค้น
ค้นหาเอกสารแบบระบุวัน

สำนักงานท้องถิ่น จ.ตราด
ส่งเอกสาร | คู่มือฯ | Admin | วิเคราะห์การใช้งาน
วันนี้ จันทร์ 28 กย. 63 , ยินดีต้อนรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ IP -> 34.200.236.68 โดย Browser -> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ : ec2-34-200-236-68.compute-1.amazonaws.com :: มีเอกสาร "แบบระบุผู้รับ" ที่ยังไม่มีผู้รับ จำนวน 1461 รายการ กรุณาตรวจสอบชื่อหน่วยงาน, ลงรับ ที่ด้านล่างสุด ท้ายนี้ด้วย
รับ/ส่งเอกสาร และหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
   ลำดับที่ 223
ด่วนที่สุด

  โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดเส้นทางการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
 ถึง : พาณิชย์จังหวัดตราด
จาก :   พัฒนาการจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 1 สิงหาคม 2557, 07:19 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 3 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 222
เรื่อง :   โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราดทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกสังกัด และองค์กรภาคเอกชนทุกองค์กร
จาก :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 23 กรกฏาคม 2557, 09:20 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 21 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 221
เรื่อง :   การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
จาก :   ท้องถิ่นจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 21 กรกฏาคม 2557, 03:06 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 29 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 220
ด่วนที่สุด

  รายงานการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเล็ก
 ถึง : ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
จาก :   ทต.หาดเล็ก [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 กรกฏาคม 2557, 04:00 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 2 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 219
เรื่อง :   ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายทหาร นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นาย
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 17 กรกฏาคม 2557, 02:56 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 16 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 218
เรื่อง :   การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
ถึง เกษตรจังหวัดตราด
จาก :   ตำรวจภูธรจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 10 กรกฏาคม 2557, 07:21 น. ]
รับเอกสารครบแล้ว
   ลำดับที่ 217
เรื่อง :   โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 3 กรกฏาคม 2557, 05:54 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 5 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 216
เรื่อง :   โครงการอบรมมารยาทไทย มารยาทพุทธ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราดทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกสังกัดและองค์กรภาคเอกชนทุกองค์กร
จาก :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 2 กรกฏาคม 2557, 09:49 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 8 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 215
เรื่อง :   ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
 ถึง : นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
จาก :   การค้าภายในจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 กรกฏาคม 2557, 07:19 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 1 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 214
เรื่อง :   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 1 กรกฏาคม 2557, 03:45 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 6 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 213
ด่วนที่สุด

  ขอเชิญประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2557
ถึง
จาก :   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 24 มิถุนายน. 2557, 03:30 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 5 หน่วยงาน || >> Click << ||
หน่วยงานที่ยังไม่ลงรับ : 12 หน่วยงาน || >> Click << ||
   ลำดับที่ 212
ด่วนที่สุด

  ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ.2557
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานข้อมูลฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 16 มิถุนายน. 2557, 17:16 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 13 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 211
เรื่อง :   การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
 ถึง : คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
จาก :   ตำรวจภูธรจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พุธ 11 มิถุนายน. 2557, 14:49 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 7 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 210
ด่วนมาก

  ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ.2557
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานข้อมูลฯ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 9 มิถุนายน. 2557, 09:43 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 7 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 209
เรื่อง :   โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
 ถึง : ทุกหน่วยงาน
จาก :   ปศุสัตว์จังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 มิถุนายน. 2557, 13:09 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 12 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 208
เรื่อง :   ตารางกำหนดการประชุมสำคัญ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายทหาร นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นาย
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : จันทร์ 2 มิถุนายน. 2557, 09:39 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 6 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 207
เรื่อง :   แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, ปลัดจังหวัด , รองผอ.รมน.จังหวัดตราด ,หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางจังหวัดตราด ,นายอำเภอทุกอำเภอ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ,นายกเทศมนตรีเมืองตราด, นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นายกองค์กา
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 30 พฤษภาคม 2557, 13:48 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 8 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 206
เรื่อง :   การยื่นเรื่องขอรับเงินจาก กบข.ผ่านระบบ e-pension พร้อมการยื่นขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 29 พฤษภาคม 2557, 10:54 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 9 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 205
เรื่อง :   หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 27 พฤษภาคม 2557, 13:34 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 7 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 204
ด่วนที่สุด

  การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารสถาบันศึกษาทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด และนายกเทศมนตรีเมืองตราด
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 23 พฤษภาคม 2557, 13:52 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 30 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 203
เรื่อง :   รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ
จาก :   คลังจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 พฤษภาคม 2557, 16:20 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 6 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 202
ด่วนที่สุด

  การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 ถึง : ปลัดจังหวัดตราด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไท
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ [ ส่งเมื่อ : อังคาร 20 พฤษภาคม 2557, 13:31 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 26 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 201
เรื่อง :   การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
 ถึง : คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดตราด
จาก :   ตำรวจภูธรจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557, 15:28 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 4 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 200
ด่วนที่สุด

  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) และ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.)
 ถึง : คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ตร.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ผู้แทนกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557, 11:13 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 8 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 199
เรื่อง :   ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายทหาร นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นาย
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557, 09:57 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 29 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 198
เรื่อง :   ตารางกำหนดการประชุมสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปลัดจังหวัดตราด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราด ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บังคับหน่วยฝ่ายทหาร นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นาย
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557, 13:17 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 25 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 197
เรื่อง :   แจ้งการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งทางบริหาร
 ถึง : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
จาก :   สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557, 15:53 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 6 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 196
ด่วนมาก

  แจ้งกำหนดการปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เดือพฤษภาคม ๒๕๕๗
 ถึง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ,ปลัดจังหวัดตราด ,รอง ผอ รมน.จังหวัดตราด ,หัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัดตราด , หัวหน้าส่วนราชการสาวนกลางจังหวัดตราด ,นายอำเภอทุกอำเภอ ,นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดตราด ,นายกเทศมนตรีเมืองตราด, นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล , นา
จาก :   สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : พฤหัสบดี 1 พฤษภาคม 2557, 10:07 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 7 หน่วยงาน
   ลำดับที่ 195
เรื่อง :   การสำรวจข้อมูลกายภาพเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ถึง
จาก :   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 เมษายน 2557, 15:06 น. ]
   ลำดับที่ 194
ด่วนที่สุด

  แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ถึง : หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ
จาก :   สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานข้อมูลฯ [ ส่งเมื่อ : ศุกร์ 25 เมษายน 2557, 11:22 น. ]
ลงรับเอกสารแล้ว : 4 หน่วยงาน

บันทึกข้อมูลไว้ 460 รายการ แสดงผลหน้าละ 30 รายการ
คลิกเลือกดูข้อมูลหน้าที่ -> | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16 


เอกสารที่ยังไม่ลงรับแบบระบุหน่วยงาน ( คลิกที่ชื่อหน่วยงานเพื่อดูรายการฯ )
1 . ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
2 . รอง.ผวจ.นายประธาน มีเอกสาร 1 รายการ
3 . รอง.ผวจ.นายดนัย มีเอกสาร 1 รายการ
4 . ปลัดจังหวัดตราด มีเอกสาร 16 รายการ
5 . จ่าจังหวัดตราด มีเอกสาร 6 รายการ
6 . สนง.จังหวัดตราด_ฝ่ายอำนวยการ มีเอกสาร 6 รายการ
7 . สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ มีเอกสาร 69 รายการ
8 . สนง.จังหวัดตราด_กลุ่มงานข้อมูลฯ มีเอกสาร 20 รายการ
9 . เสมียนตราจังหวัด มีเอกสาร 9 รายการ
10 . กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดตราด(ป้องกัน) มีเอกสาร 23 รายการ
11 . พัฒนาการจังหวัดตราด มีเอกสาร 5 รายการ
12 . ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด มีเอกสาร 22 รายการ
13 . เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด มีเอกสาร 6 รายการ
14 . ปฎิรูปที่ดินจังหวัดตราด มีเอกสาร 17 รายการ
15 . สถิติจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
16 . พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเอกสาร 3 รายการ
17 . สัสดีจังหวัดตราด มีเอกสาร 9 รายการ
18 . สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
19 . ประกันสังคมจังหวัดตราด มีเอกสาร 1 รายการ
20 . สหกรณ์จังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
21 . คลังจังหวัดตราด มีเอกสาร 68 รายการ
22 . จัดหางานจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
23 . ประมงจังหวัดตราด มีเอกสาร 7 รายการ
24 . สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด มีเอกสาร 14 รายการ
25 . โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
26 . เรือนจำจังหวัดตราด มีเอกสาร 13 รายการ
27 . สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
28 . ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
29 . สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด มีเอกสาร 8 รายการ
30 . อุตสาหกรรมจังหวัดตราด มีเอกสาร 1 รายการ
31 . สาธารณสุขจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
32 . ตำรวจภูธรจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
33 . เกษตรจังหวัดตราด มีเอกสาร 6 รายการ
34 . ปศุสัตว์จังหวัดตราด มีเอกสาร 5 รายการ
35 . ธนารักษ์พื้นที่ตราด มีเอกสาร 8 รายการ
36 . สรรพสามิตจังหวัดตราด มีเอกสาร 4 รายการ
37 . อัยการจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
38 . สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
39 . ท้องถิ่นจังหวัดตราด มีเอกสาร 8 รายการ
40 . สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
41 . สรรพากรพื้นที่ตราด มีเอกสาร 3 รายการ
42 . สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย_จังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
43 . ทางหลวงชนบทจังหวัดตราด มีเอกสาร 12 รายการ
44 . สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด มีเอกสาร 17 รายการ
45 . สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
46 . ประกันภัยจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
47 . การค้าภายในจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
48 . ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตราด มีเอกสาร 8 รายการ
49 . ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
50 . ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
51 . สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
52 . แขวงการทางตราด มีเอกสาร 7 รายการ
53 . โครงการชลประทานจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
54 . สถานกักขังกลางจังหวัดตราด มีเอกสาร 4 รายการ
55 . ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
56 . ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่_3,4_จังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
57 . สนง.การขนส่งทางน้ำที่_6_สาขาตราด มีเอกสาร 2 รายการ
58 . วิทยาลัยเทคนิคตราด มีเอกสาร 12 รายการ
59 . สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
60 . สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
61 . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
62 . ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราด มีเอกสาร 5 รายการ
63 . สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
64 . สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราด มีเอกสาร 1 รายการ
65 . สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราด มีเอกสาร 8 รายการ
66 . อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเอกสาร 14 รายการ
67 . อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว มีเอกสาร 8 รายการ
68 . หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดตราด มีเอกสาร 4 รายการ
69 . ด่านตรวจคนเข้าเมืองแหลมงอบ มีเอกสาร 2 รายการ
70 . ด่านตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่ รับเอกสารครบแล้ว
71 . ศุลกากรคลองใหญ่ มีเอกสาร 10 รายการ
72 . สำนักคุมประพฤติจังหวัดตราด มีเอกสาร 7 รายการ
73 . สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด มีเอกสาร 6 รายการ
74 . ด่านกักกันสัตว์ระหว่างประเทศ_ด่านตราด มีเอกสาร 2 รายการ
75 . โรงพยาบาลตราด มีเอกสาร 5 รายการ
76 . หน่วยตำรวจน้ำคลองใหญ่ รับเอกสารครบแล้ว
77 . สถานีตำรวจน้ำ_5_กก.5_กองบังคับการตำรวจ มีเอกสาร 1 รายการ
78 . ด่านตรวจพืชคลองใหญ่ มีเอกสาร 2 รายการ
79 . ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด มีเอกสาร 4 รายการ
80 . สนง.ททท.ภาคกลาง_เขต_5(จังหวัดตราด) มีเอกสาร 5 รายการ
81 . หัวหน้าสถานีวิทยุ_อ.ส.ม.ท._จังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
82 . สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ_10_จังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
83 . วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดตราด มีเอกสาร 5 รายการ
84 . วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ มีเอกสาร 2 รายการ
85 . หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด(ฉก.นย.ตราด) มีเอกสาร 1 รายการ
86 . หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่_14_สนภ.1_หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับเอกสารครบแล้ว
87 . นปพ.(หน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาประจำพื้นที่ตราด) รับเอกสารครบแล้ว
88 . สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด มีเอกสาร 13 รายการ
89 . สนง.ป่าไม้สาขาจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
90 . ตำรวจทางหลวง_4_กก.3_จันทบุรี รับเอกสารครบแล้ว
91 . ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว รับเอกสารครบแล้ว
92 . สพพ.1 มีเอกสาร 1 รายการ
93 . สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
94 . ศาลจังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มีเอกสาร 2 รายการ
95 . สำนักงานการประปาตราด(มท) รับเอกสารครบแล้ว
96 . บมจ.ทีโอที มีเอกสาร 1 รายการ
97 . สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
98 . ธนาคารออมสิน_สาขาจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
99 . สำนักงาน_ธกส._จังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
100 . สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราด มีเอกสาร 17 รายการ
101 . ศาลจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
102 . ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
103 . อำเภอเมืองตราด มีเอกสาร 28 รายการ
104 . อำเภอเขาสมิง มีเอกสาร 13 รายการ
105 . อำเภอคลองใหญ่ มีเอกสาร 2 รายการ
106 . อำเภอบ่อไร่ มีเอกสาร 24 รายการ
107 . อำเภอแหลมงอบ มีเอกสาร 48 รายการ
108 . กิ่งอำเภอเกาะช้าง มีเอกสาร 22 รายการ
109 . กิ่งอำเภอเกาะกูด มีเอกสาร 43 รายการ
110 . นายกเทศมนตรีเมืองตราด มีเอกสาร 7 รายการ
111 . นายกเทศมนตรีตำบลท่าพริกเนินทราย มีเอกสาร 9 รายการ
112 . นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ มีเอกสาร 10 รายการ
113 . เทศบาลตำบลหาดเล็ก มีเอกสาร 12 รายการ
114 . นายกเทศมนตรีตำบลเขาสมิง มีเอกสาร 13 รายการ
115 . นายกเทศมนตรีตำบลแสนตุ้ง มีเอกสาร 12 รายการ
116 . นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย มีเอกสาร 10 รายการ
117 . นายกเทศมนตรีตำบลน้ำเชี่ยว มีเอกสาร 12 รายการ
118 . นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ มีเอกสาร 11 รายการ
119 . นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีเอกสาร 2 รายการ
120 . องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีเอกสาร 4 รายการ
121 . สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด_เขต_1 รับเอกสารครบแล้ว
122 . สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด_เขต_2 รับเอกสารครบแล้ว
123 . สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
124 . เหล่ากาชาดจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
125 . สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด มีเอกสาร 1 รายการ
126 . หอการค้าจังหวัดตราด มีเอกสาร 1 รายการ
127 . ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
128 . สโมสรโรตารี่จังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
129 . สโมสรไลอ้อนส์จังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
130 . ชมรมกำนัน_ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
131 . ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
132 . สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ รับเอกสารครบแล้ว
133 . ตราดมูลนิธิ รับเอกสารครบแล้ว
134 . ชมรมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราด มีเอกสาร 1 รายการ
135 . โรงเรียนตราษตระการคุณ มีเอกสาร 1 รายการ
136 . โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มีเอกสาร 1 รายการ
137 . โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม มีเอกสาร 2 รายการ
138 . โรงเรียนอนุบาลตราด มีเอกสาร 1 รายการ
139 . สนง.กอ.รมน.จว.ตราด มีเอกสาร 1 รายการ
140 . ส่วนประสานการจัดระเบียบชายแดน(ป้องกัน)กอ.รมน. รับเอกสารครบแล้ว
141 . ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ(พัฒนาชุมชน)กอ.รมน. รับเอกสารครบแล้ว
142 . ส่วนประสานแก้ไขการกระทำผิดกฏหมายฯ(ตำรวจ)กอ.รมน. รับเอกสารครบแล้ว
143 . ส่วนประสานการข่าวและปฏิบัติการจิตวิทยา_กอ.รมน. รับเอกสารครบแล้ว
144 . ส่วนอำนวยการและกำลังพล(สนจ) รับเอกสารครบแล้ว
145 . แรงงานจังหวัดตราด รับเอกสารครบแล้ว
146 . - รับเอกสารครบแล้ว
147 . สภอ.เมืองตราด มีเอกสาร 1 รายการ
148 . อบต.เกาะช้างใต้ มีเอกสาร 7 รายการ
149 . อบต.เกาะช้าง มีเอกสาร 8 รายการ
150 . อบต.นนทรีย์ มีเอกสาร 5 รายการ
151 . อบต.ช้างทูน มีเอกสาร 12 รายการ
152 . อบต.ด่านชุมพล มีเอกสาร 6 รายการ
153 . อบต.หนองบอน มีเอกสาร 11 รายการ
154 . อบต.บ่อพลอย มีเอกสาร 6 รายการ
155 . ทต.บ่อพลอย มีเอกสาร 8 รายการ
156 . อบต.เทพนิมิต มีเอกสาร 11 รายการ
157 . อบต.วังตะเคียน มีเอกสาร 9 รายการ
158 . อบต.ประณีต มีเอกสาร 10 รายการ
159 . อบต.ท่าโสม มีเอกสาร 11 รายการ
160 . อบต.ทุ่งนนทรี มีเอกสาร 11 รายการ
161 . อบต.สะตอ มีเอกสาร 12 รายการ
162 . อบต.แสนตุ้ง มีเอกสาร 10 รายการ
163 . อบต.เขาสมิง มีเอกสาร 12 รายการ
164 . ทต.แสนตุ้ง มีเอกสาร 9 รายการ
165 . ทต.เขาสมิง มีเอกสาร 10 รายการ
166 . ทต.หาดเล็ก มีเอกสาร 9 รายการ
167 . อบต.คลองใหญ่(อ.คลองใหญ่) มีเอกสาร 9 รายการ
168 . อบต.ไม้รูด มีเอกสาร 9 รายการ
169 . ทต.คลองใหญ่ มีเอกสาร 9 รายการ
170 . อบต.เกาะหมาก มีเอกสาร 6 รายการ
171 . อบต.เกาะกูด มีเอกสาร 10 รายการ
172 . อบต.คลองใหญ่(อ.แหลมงอบ) มีเอกสาร 10 รายการ
173 . อบต.บางปิด มีเอกสาร 12 รายการ
174 . ทต.น้ำเชี่ยว มีเอกสาร 8 รายการ
175 . อบต.แหลมงอบ มีเอกสาร 5 รายการ
176 . ทต.แหลมงอบ มีเอกสาร 3 รายการ
177 . อบต.ชำราก มีเอกสาร 12 รายการ
178 . อบต.ห้วยแร้ง มีเอกสาร 13 รายการ
179 . อบต.แหลมกลัด มีเอกสาร 6 รายการ
180 . อบต.ท่ากุ่ม มีเอกสาร 12 รายการ
181 . อบต.ห้วงน้ำขาว มีเอกสาร 14 รายการ
182 . อบต.หนองคันทรง มีเอกสาร 10 รายการ
183 . อบต.หนองโสน มีเอกสาร 11 รายการ
184 . อบต.อ่าวใหญ่ มีเอกสาร 13 รายการ
185 . อบต.เนินทราย มีเอกสาร 13 รายการ
186 . อบต.ตะกาง มีเอกสาร 14 รายการ
187 . อบต.หนองเสม็ด มีเอกสาร 14 รายการ
188 . อบต.วังกระแจะ มีเอกสาร 12 รายการ
189 . ทต.ท่าพริกเนินทราย มีเอกสาร 12 รายการ
190 . ทม.ตราด มีเอกสาร 2 รายการ
191 . อบจ.ตราด มีเอกสาร 4 รายการ
192 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอแหลมงอบ มีเอกสาร 1 รายการ
193 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอเขาสมิง มีเอกสาร 1 รายการ
194 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอบอไร่ มีเอกสาร 1 รายการ
195 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอคลองใหญ่ มีเอกสาร 1 รายการ
196 . สนง.ท้องถิ่นอำเภอเมือง มีเอกสาร 2 รายการ
197 . สนง.ท้องถิ่นกิ่งอำเภอเกาะช้าง มีเอกสาร 1 รายการ
198 . สนง.ท้องถิ่นจังหวัดตราด มีเอกสาร 3 รายการ
199 . สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่_4(น้ำเชี่ยว_ตราด) มีเอกสาร 8 รายการ
200 . ศตส.จ.ตราด มีเอกสาร 3 รายการ
201 . สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) รับเอกสารครบแล้ว
202 . วิทยาลัยชุมชนตราด มีเอกสาร 2 รายการ
203 . สถานีตำรวจท่องเที่ยว_6_กองกำกับการ2_บก.ทท. รับเอกสารครบแล้ว
204 . ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา_เขต17 มีเอกสาร 1 รายการ
205 . ททท.สำนักงานตราด มีเอกสาร 1 รายการ
206 . ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 ตราด รับเอกสารครบแล้ว
207 . รอง.ผวจ.นายประธาน มีเอกสาร 1 รายการ
การใช้งาน รวม :
2,692,065 ครั้ง
sinc : กันยายน 2549


 

จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M