มีหน่วยงานในจังหวัด ที่ใช้ระบบรับ/ส่ง เอกสาร ICTจำนวน 207 หน่วยงาน
กรุณาเลือกหน่วยงานและใส่รหัสผ่าน

User name :
password :
จัดทำโดย สำนักงานจังหวัดตราด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, ฝ่ายอำนวยการ, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 039 511034
© Copy right
author : ร้าน ดีซีที
นายณัฐเกียรติ วีรศิลป์ [พนักงานพัฒนาโปรแกรมฯ]
โทร : 08 4011 5091
MySQL Used 273M