15 พฤศจิกายน 2561      -   ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

19 พฤศจิกายน 2561      -   เริ่มลงทะเบียน เพื่อร่วมปั่นจักรยาน

1 ธันวาคม 2561      -   พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (กำหนดการ)

2 ธันวาคม 2561      -   ซ้อมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (กำหนดการ)

9 ธันวาคม 2561      -   เริ่มกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (กำหนดการ)(กำหนดการ)

หนังสือเวียน การเตรียมการจัดการ "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร แนวทางและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร คำสั่งที่ ๒๒๙๕/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและประสานงานของจังหวัดตราดใน
            กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร คำสั่งที่ ๒๒๙๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร หนังสือที่ ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑ค๖๗๐ เรื่อง การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร กำหนดการพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร กำหนดการซ้อมปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (ดูเอกสาร)
 
เอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (ดูเอกสาร)(ดูรายชื่อ)
 
เอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (ลำดับที่ 4001 - 4981) (ดูเอกสาร)(ดูรายชื่อ)
 
เอกสาร กำหนดการปั่นจักรยานกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด (วันจริง) (ดูเอกสาร)
 


แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตราด" (ระยะ 5 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตราด" (ระยะ 9 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตราด" (ระยะ 29 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.

แผนที่เส้นทางปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดตราด" (ระยะ 109 กิโลเมตร) (Click ที่ภาพเพื่อขยาย) / แบบ PDF Ver.
Top