Excel
รายงานติดตามสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดูตามหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)
ปีงบประมาณ:  2562    พิมพ์เมื่อ 31/05/2562 04:01:51
จังหวัด:  230000   ตราด
หมายเหตุ : เลขที่โครงการที่มีเครื่องหมายดอกจันท์นำหน้า หมายถึง โครงการที่ วงเงินงบประมาณโครงการ ไม่เท่ากับจำนวนเงินของงบประมาณ หน่วย : บาท
รหัสงบประมาณ ชื่องบประมาณ เลขที่โครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง (บาท)
ข้อมูลจาก GFMIS
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน มูลค่าตามสัญญาจริง รวมที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างต่องบประมาณ ร้อยละที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างต่องบประมาณ
จัดทำร่าง TOR หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศเชิญชวน หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง มูลค่าตามสัญญา เบิกจ่ายเงินแล้ว คาดว่า ก.ย. 62 จะเบิกจ่ายได้ เบิกจ่ายหลังปี 62 (เงินกัน)
 รวม 03 - กระทรวงการคลัง 941,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941,900.00 941,900.00 0.00 0.00 941,900.00 100.00% 0.00% 
    รวม 03007 - กรมสรรพากร 941,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941,900.00 941,900.00 0.00 0.00 941,900.00 100.00% 0.00% 
    0300764001110044 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา   941,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941,900.00 941,900.00 0.00 0.00 941,900.00 100.00% 0.00% 
   61097505307  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 941,900.00 941,900.00 0.00 0.00 941,900.00 0.00 0.00 
 รวม 06 - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 173,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,470.00 171,470.00 0.00 0.00 171,470.00 98.77% 1.23% 
    รวม 06002 - สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 55,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,470.00 53,470.00 0.00 0.00 53,470.00 96.16% 3.84% 
    0600240021110030 เครื่องมัลติมีเดียโป   42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 42,500.00 100.00% 0.00% 
   61117012591  ซื้อครุภัณ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 42,500.00 0.00 0.00 42,500.00 0.00 0.00 
    0600240021110044 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์   13,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,970.00 10,970.00 0.00 0.00 10,970.00 83.74% 16.26% 
   61117012591  ซื้อครุภัณ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,970.00 10,970.00 0.00 0.00 10,970.00 0.00 0.00 
    รวม 06005 - กรมกิจการเด็กและเยาวชน 118,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,000.00 118,000.00 0.00 0.00 118,000.00 100.00% 0.00% 
    0600540028110012 เครื่องถ่ายเอกสาร ระ   100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00% 0.00% 
   61107179552  ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 
    0600540028110057 เครื่องซักผ้า แบบธรร   18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 100.00% 0.00% 
   61107187119  ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 
 รวม 07 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 334,610,552.24 0.00 0.00 6,760,200.00 26,101,323.42 244,106,804.26 73,824,189.05 45,189,803.88 125,122,557.83 276,968,327.68 82.77% 17.23% 
    รวม 07002 - สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 28,600.00 100.00% 0.00% 
    0700230001110048 เครื่องปรับอากาศ แบบ   28,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 28,600.00 100.00% 0.00% 
   62017290410  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,600.00 28,600.00 0.00 0.00 28,600.00 0.00 0.00 
    รวม 07003 - กรมชลประทาน 304,742,663.24 0.00 0.00 5,912,200.00 18,864,323.42 216,174,560.76 53,599,685.55 37,482,063.88 125,122,557.83 240,951,084.18 79.06% 20.94% 
    0700340084410382 ซ่อมแซมโครงการชลประท   100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100.00% 0.00% 
   62037464250  ซื้อท่อ PVC แข็งชนิดปลายบาน ชั้นคุณภาพ 8.5 รวม 6 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 
    07003400C4410107 ปรับปรุงถนนภายในโครง   5,982,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,939,859.50 79,859.50 0.00 5,860,000.00 5,939,859.50 99.29% 0.71% 
   61107286813  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนัก 80 แกรม/ตร.ม.บรรจุรีมละ 500 แผ่น ขนาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นรวม 20 รายการสำหรับงาน..........ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,961.00 19,961.00 0.00 0.00 19,961.00 0.00 0.00 
   61127045472  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 6 ตัน สำหรับงานปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,980.00 19,980.00 0.00 0.00 19,980.00 0.00 0.00 
   62017051734  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,860,000.00 0.00 0.00 5,860,000.00 5,860,000.00 0.00 0.00 
   62047309099  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานปรับปรุงถนนถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,918.50 39,918.50 0.00 0.00 39,918.50 0.00 0.00 
    07003400C4410108 ปรับปรุงถนนภายในโครง   5,997,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,944,650.00 5,944,650.00 0.00 0.00 5,944,650.00 99.11% 0.89% 
   61097767058  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้งสำหรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,880,000.00 5,880,000.00 0.00 0.00 5,880,000.00 0.00 0.00 
   61107286674  ซื้อกระดาษสีทำปก ( A 4 ) ชนิดธรรมดาและวัสดุอื่นรวม 20 รายการสำหรับงาน.ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,785.00 19,785.00 0.00 0.00 19,785.00 0.00 0.00 
   62027388744  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA VIGOรวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,910.00 29,910.00 0.00 0.00 29,910.00 0.00 0.00 
   62047142203  ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 3 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้าห้วยแร้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,955.00 14,955.00 0.00 0.00 14,955.00 0.00 0.00 
    07003400C4410109 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง   6,681,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,569,853.00 6,564,973.00 4,880.00 0.00 6,569,853.00 98.33% 1.67% 
   61117449638  ซื้อคลิปหนีบสองขา สีดำ จุกล่องละ 1 โหล และวัสดุอื่นๆรวม13 รายการสำหรับงาน.......ปรับปรุงถนนบนคันคลองคันกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,990.00 4,990.00 0.00 0.00 4,990.00 0.00 0.00 
   61117449933  ซื้อกรวยจราจร ผลิตจากพลาสติกเนื้อ EVAและวัสดุอื่นๆรวม 8 รายการสำหรับงาน.....งานปรับปรุงถนนบนคันคลองกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,983.00 9,983.00 0.00 0.00 9,983.00 0.00 0.00 
   61127090016  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนนบนคันคลองกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550,000.00 6,550,000.00 0.00 0.00 6,550,000.00 0.00 0.00 
   62057183544  ซื้อน้ำมันเครื่องจำนวน 2 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนบนคันคลองคันกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,880.00 0.00 4,880.00 0.00 4,880.00 0.00 0.00 
    07003400C4410110 ปรับปรุงถนนภายในโครง   4,826,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,789,521.00 39,620.00 19,901.00 4,730,000.00 4,789,521.00 99.23% 0.77% 
   61107286578  ซื้อแฟ้มปกแข็ง ทำด้วยกระดาษแข็งธรรมดา (มอก.115-2534) และวัสดุอื่นรวม6 รายการสำหรับงาน.ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,930.00 19,930.00 0.00 0.00 19,930.00 0.00 0.00 
   61127179488  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,730,000.00 0.00 0.00 4,730,000.00 4,730,000.00 0.00 0.00 
   62047309504  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 2 ตัน ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลข ชป. 042-1447 E 0016-0206-2501-1447สำหรับงาน.ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,690.00 19,690.00 0.00 0.00 19,690.00 0.00 0.00 
   62057375883  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,901.00 0.00 19,901.00 0.00 19,901.00 0.00 0.00 
    07003400C4410111 ปรับปรุงถนนภายในโครง   741,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,065.19 4,993.00 0.00 720,072.19 725,065.19 97.83% 2.17% 
   62017464601  ซื้อรองเท้าบู๊ตยางและวัสดุอื่นๆรวม 11 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนภายในหัวงานโครงการชลประทานตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,993.00 4,993.00 0.00 0.00 4,993.00 0.00 0.00 
   62017530665  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,072.19 0.00 0.00 720,072.19 720,072.19 0.00 0.00 
    07003400C4410112 ปรับปรุงถนนทางเข้า อ   1,069,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,000.00 7,000.00 0.00 1,049,000.00 1,056,000.00 98.69% 1.31% 
   61107286475  ซื้อกรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 6และวัสดุอื่นรวม 6 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 
   62017134309  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,049,000.00 0.00 0.00 1,049,000.00 1,049,000.00 0.00 0.00 
    07003400C4410113 ปรับปรุงถนนทางเข้า ป   3,159,050.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 3,114,823.00 49,569.50 0.00 3,095,000.00 3,144,823.00 99.54% 0.46% 
   61107286212  ซื้อปากกาเขียนแผ่นใส ขนาด 0.5 มม และวัสดุอื่นๆรวม 15 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนทางเข้าประตูระบายน้ำเวฬุ..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,843.00 9,843.00 0.00 0.00 9,843.00 0.00 0.00 
   61127053000  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตันรวม 7 รายการสำหรับงาน.......ปรับปรุงถนนทางเข้าประตูระบายน้ำเวฬุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980.00 9,980.00 0.00 0.00 9,980.00 0.00 0.00 
   61127179036  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าประตูระบายน้ำเวฬุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,095,000.00 0.00 0.00 3,095,000.00 3,095,000.00 0.00 0.00 
   62057099259  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานปรับปรุงถนนทางเข้าประตูระบายน้ำเวฬุ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 29,746.50 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
    07003400C4410116 ปรับปรุงถนนประตูระบา   8,241,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,159,014.75 79,014.75 0.00 8,080,000.00 8,159,014.75 98.99% 1.01% 
   61097766887  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวายสำหรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,080,000.00 0.00 0.00 8,080,000.00 8,080,000.00 0.00 0.00 
   61107286391  ซื้อเทปกาวใสขนาด 1 ยาว 33 มและวัสดุอื่นรวม 8 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,972.00 19,972.00 0.00 0.00 19,972.00 0.00 0.00 
   62027442035  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน รวม7 รายการสำหรับงาน......ปรับปรุงถนนทางเข้าประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,100.00 19,100.00 0.00 0.00 19,100.00 0.00 0.00 
   62047320689  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,942.75 39,942.75 0.00 0.00 39,942.75 0.00 0.00 
    07003400C4410117 ปรับปรุงถนนประตูระบา   8,030,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,949,537.50 79,537.50 0.00 7,870,000.00 7,949,537.50 98.99% 1.01% 
   61107286312  ซื้อทปกาวใสขนาด 1 ยาว 33 มและวัสดุอื่นรวม 11 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,999.00 19,999.00 0.00 0.00 19,999.00 0.00 0.00 
   62017051047  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,870,000.00 0.00 0.00 7,870,000.00 7,870,000.00 0.00 0.00 
   62047172818  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,918.50 39,918.50 0.00 0.00 39,918.50 0.00 0.00 
   62047368590  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO รุ่น HILUK VIGO หมายเลข ชป. 041-4771 E 0016-0206-0301-4771สำหรับงานปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,620.00 19,620.00 0.00 0.00 19,620.00 0.00 0.00 
    07003400C4420083 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง   22,544,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,140,874.46 1,582,650.50 1,784,423.96 17,773,800.00 21,140,874.46 93.77% 6.23% 
   61127283886  ซื้อลวดเสียบกระดาษชนิดเคลือบโลหะ และวัสดุอื่นๆรวม 40 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,954.00 29,954.00 0.00 0.00 29,954.00 0.00 0.00 
   62017235336  ซื้อหินย่อย ( เบอร์ 1 )และวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408,017.00 408,017.00 0.00 0.00 408,017.00 0.00 0.00 
   62017237594  ซื้อจอบขุดดินขนาดหน้ากว้าง 8 พร้อมด้ามไม้เนื้อแข็งและวัสดุอื่นรวม 71 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399,885.00 399,885.00 0.00 0.00 399,885.00 0.00 0.00 
   62017243030  ซื้อแบบเหล็กเทถนน แบบหล่อได้ทั้งสองด้าน.ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,400.00 128,400.00 0.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00 
   62017383468  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนนคันคลองสาย 2ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,773,800.00 0.00 0.00 17,773,800.00 17,773,800.00 0.00 0.00 
   62027370612  ซื้อแผ่นการ์ดเรล หนา 2.5 มิลลิเมตรและวัสดุอื่รรวม 8 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,982.50 365,982.50 0.00 0.00 365,982.50 0.00 0.00 
   62027378349  ซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 x 1.90 ม.และวัสดุอื่นรวม 11 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,490.00 210,490.00 0.00 0.00 210,490.00 0.00 0.00 
   62037258364  ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานจ้างปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,314,000.00 0.00 1,314,000.00 0.00 1,314,000.00 0.00 0.00 
   62037259502  ประกวดราคาซื้อ์ซื้อเหล็กเส้นและอื่นๆรวม 6 รายการงานปรับปรุงถนนคันคลองสาย 2ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,423.96 0.00 470,423.96 0.00 470,423.96 0.00 0.00 
   62057182063  ซื้อน้ำมันจำนวน 2 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,922.00 39,922.00 0.00 0.00 39,922.00 0.00 0.00 
   62057497834  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA VIGOและวัสดุอื่นรวม 8 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    07003400C4420084 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง   26,306,187.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 24,888,775.06 1,667,665.46 1,784,423.96 21,436,685.64 24,908,775.06 94.68% 5.32% 
   62017037134  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนนคันคลองสาย 3ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,436,685.64 0.00 0.00 21,436,685.64 21,436,685.64 0.00 0.00 
   62027331648  ซื้อแบบเหล็กเทถนน แบบหล่อได้ทั้งสองด้านสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,400.00 128,400.00 0.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00 
   62027331710  ซื้อหินย่อย ( เบอร์ 1 )สำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย........ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 408,152.26 408,152.26 0.00 0.00 408,152.26 0.00 0.00 
   62027333588  ซื้อจอบขุดดินขนาดหน้ากว้าง 8 พร้อมด้ามไม้เนื้อแข็งและวัสดุอื่นรวม 86 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,984.00 449,984.00 0.00 0.00 449,984.00 0.00 0.00 
   62027333781  ซื้อกระดาษสีทำปก ( A 4 ) ชนิดธรรมดาและวัสดุอื่นรวม4 รายกาสำหรับงาน......ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,812.00 59,812.00 0.00 0.00 59,812.00 0.00 0.00 
   62027352880  ซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 x 1.90 ม.และวัสดุอื่นรวม 11 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,392.00 195,392.00 0.00 0.00 195,392.00 0.00 0.00 
   62027353184  ซื้อแผ่นการ์ดเรล หนา 2.5 มิลลิเมตรและวัสดุอื่นรวม8 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,982.50 365,982.50 0.00 0.00 365,982.50 0.00 0.00 
   62037259026  ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานจ้างปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,314,000.00 0.00 1,314,000.00 0.00 1,314,000.00 0.00 0.00 
   62037259691  ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นและอื่นๆรวม6 รายการงานปรับปรุงถนนคันคลองสาย 3ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470,423.96 0.00 470,423.96 0.00 470,423.96 0.00 0.00 
   62057263919  ซื้อน้ำมัน จำนวน 2 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,942.70 59,942.70 0.00 0.00 59,942.70 0.00 0.00 
   62057521277  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ ยี่ห้อ ISUZUและวัสดุอื่นรวม 5 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 
    07003400C4420085 ปรับปรุงถนนบนคันคลอง   10,524,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,605,309.56 1,515,877.34 2,024,432.22 6,065,000.00 9,605,309.56 91.26% 8.74% 
   61127278765  ซื้อคลิปหนีบสองขา และวัสดุอื่นๆรวม 41 รายการสำหรับงาน......ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,982.00 39,982.00 0.00 0.00 39,982.00 0.00 0.00 
   61127348920  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,065,000.00 0.00 0.00 6,065,000.00 6,065,000.00 0.00 0.00 
   62017233671  ซื้อหินย่อย ( เบอร์ 1 )และวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 418,124.84 418,124.84 0.00 0.00 418,124.84 0.00 0.00 
   62017240176  ซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ ชนิดกะบะพลาสติกและวัสดุอื่นรวม 68 รายการสำหรับงาน....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 299,992.00 299,992.00 0.00 0.00 299,992.00 0.00 0.00 
   62017240973  ซื้อแบบเหล็กเทถนน แบบหล่อได้ทั้งสองด้านสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,400.00 128,400.00 0.00 0.00 128,400.00 0.00 0.00 
   62027333669  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO CHAMP SMART CAB หมายเลข ชป. 041-5055 E 0016-0206-0601-5055 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,930.00 9,930.00 0.00 0.00 9,930.00 0.00 0.00 
   62027375865  ซื้อแผ่นการ์ดเรล หนา 2.5 มิลลิเมตรและวัสดุอื่นรวม 8 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,442.50 352,442.50 0.00 0.00 352,442.50 0.00 0.00 
   62027379202  ซื้อเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.15 x 0.15 x 1.90 ม.และวัสดุอื่นรวม 11 รายการสำหรับงาน.....ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,486.00 226,486.00 0.00 0.00 226,486.00 0.00 0.00 
   62037251899  ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จงานปรับปรุงถนนคันคลองสาย 1ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,290,000.00 0.00 1,290,000.00 0.00 1,290,000.00 0.00 0.00 
   62037259270  ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นและอื่นๆรวม6 รายการสำหนับงานปรับปรุงถนนคันคลองสาย 1ซ้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734,432.22 0.00 734,432.22 0.00 734,432.22 0.00 0.00 
   62057167198  ซื้อน้ำมันจำนวน 2 รายการสำหรับงานปรับปรุงถนนคันคลองสาย 1 ซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,520.00 40,520.00 0.00 0.00 40,520.00 0.00 0.00 
    07003400C4420292 ปรับปรุงถนนบนคัน   19,425,309.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 2,088,276.00 0.00 2,088,276.00 0.00 2,588,276.00 13.32% 86.68% 
   62017385869  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งวขวาของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   62037478084  ประกวดราคาซื้อแผ่นการ์ดเรลและอื่นๆรวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,276.00 0.00 2,088,276.00 0.00 2,088,276.00 0.00 0.00 
   62057495254  ซื้อไม้บรรทัดฟุตเหล็ก ทำจากเหล็กหนา ทนทาน และวัสดุอื่นๆรวม 29 รายการสำหรับงาน...ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   62057501714  ซื้อจอบขุดดินขนาดหน้ากว้าง 8 พร้อมด้ามไม้เนื้อแข็งและวัสดุอื่นรวม 47 รายการสำหรับงาน..... ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 
    0700349052410G30 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอ   2,743,718.00 0.00 0.00 348,200.00 0.00 1,963,542.95 1,963,542.95 0.00 0.00 2,311,742.95 84.25% 15.75% 
   61107146630  ซื้อ.รถเข็นปูนล้อคู่ ชนิดกะบะพลาสติกและวัสดุอืนๆรวม 55 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,975.00 229,975.00 0.00 0.00 229,975.00 0.00 0.00 
   61107285841  ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และวัสดุอื่นๆรวม 32 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,887.00 29,887.00 0.00 0.00 29,887.00 0.00 0.00 
   61117007076  ประกวดราคาซื้อทรายหยาบและอื่นๆรวม 3รายการสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448,857.50 448,857.50 0.00 0.00 448,857.50 0.00 0.00 
   61117091568  ซื้อเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส สำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411,950.00 411,950.00 0.00 0.00 411,950.00 0.00 0.00 
   61117092822  ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ไม้เนื้ออ่อน) รวม 2 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,350.00 30,350.00 0.00 0.00 30,350.00 0.00 0.00 
   61117148735  ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปนสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,601.15 248,601.15 0.00 0.00 248,601.15 0.00 0.00 
   61117164988  เช่างานเช่าเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 348,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,200.00 0.00 0.00 
   61117438076  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544รวม 2 รายการสำหรับงานซ่อมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,985.00 99,985.00 0.00 0.00 99,985.00 0.00 0.00 
   61117447201  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน รวม8 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,950.00 29,950.00 0.00 0.00 29,950.00 0.00 0.00 
   61127106496  เช่างานเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้าความจุบุ้งกี้ไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.มพร้อมพนักงานขับรถสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,000.00 374,000.00 0.00 0.00 374,000.00 0.00 0.00 
   62047340390  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,987.30 59,987.30 0.00 0.00 59,987.30 0.00 0.00 
    0700349052410G31 ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่อ   904,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,191.28 605,191.28 0.00 0.00 605,191.28 66.89% 33.11% 
   61107183723  ซื้อหน้ากากกรองฝุ่นปิดปากและปิดจมูกมีสายรัดศีรษะและวัสดุอื่นๆรวม 7 รายการสำหรับงาน..ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่3 และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,422.00 7,422.00 0.00 0.00 7,422.00 0.00 0.00 
   61107215758  ซื้อปากกาเขียนแผ่นใส ขนาด 0.5 มม และวัสดุอื่นรวม 15 รายการสำหรับงาน...ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 3 และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,193.00 9,193.00 0.00 0.00 9,193.00 0.00 0.00 
   61117038633  ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,400.00 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00 0.00 0.00 
   61117039341  ซื้อหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย) SR 40 ยาวเส้นละ 10 ม ( มอก.24-2559 )สำหรับงาน..ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่3 และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,068.82 42,068.82 0.00 0.00 42,068.82 0.00 0.00 
   61117124872  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน....ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 3 และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459,287.96 459,287.96 0.00 0.00 459,287.96 0.00 0.00 
   62027083299  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 3 และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,819.50 29,819.50 0.00 0.00 29,819.50 0.00 0.00 
    0700349052410G32 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอ   475,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 356,086.96 356,086.96 0.00 0.00 356,086.96 74.91% 25.09% 
   61107146310  ซื้อกะบะผสมปูนขนาด 86 x 113 x 20 ซม. ทำด้วย PVC แข็งสำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,993.00 49,993.00 0.00 0.00 49,993.00 0.00 0.00 
   61107227366  ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์และวัสดุอื่นๆรวม14 รายการสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,354.00 9,354.00 0.00 0.00 9,354.00 0.00 0.00 
   61117157333  ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปนและวัสดุอื่นๆรวม 7 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,457.96 227,457.96 0.00 0.00 227,457.96 0.00 0.00 
   61127345069  ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95สำหรับงาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,302.00 49,302.00 0.00 0.00 49,302.00 0.00 0.00 
   62027020470  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA VIGO รวม 12 รายการสำหรับงาน........ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,980.00 19,980.00 0.00 0.00 19,980.00 0.00 0.00 
    0700349052410G33 ซ่อมแซมอาคารบังคับน้   608,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,665.65 401,665.65 0.00 0.00 401,665.65 66.02% 33.98% 
   61107180268  ซื้อหน้ากากกรองฝุ่นปิดปากและปิดจมูกมีสายรัดศีรษะและวัสดุอื่นรวม 9 รายการพื่อใช้งาน.ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ฝายคลองปราณีต) โครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,941.00 9,941.00 0.00 0.00 9,941.00 0.00 0.00 
   61107212456  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆรวม 10 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ฝายคลองปราณีต) โครงการทับทิมสยาม 01....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,934.00 9,934.00 0.00 0.00 9,934.00 0.00 0.00 
   61117098447  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ฝายคลองปราณีต)โครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362,718.15 362,718.15 0.00 0.00 362,718.15 0.00 0.00 
   62017136351  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงาน...ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (ฝายคลองปราณีต) โครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,072.50 19,072.50 0.00 0.00 19,072.50 0.00 0.00 
    0700349052410G34 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอ   1,428,312.00 0.00 0.00 153,650.00 0.00 1,108,196.78 1,108,196.78 0.00 0.00 1,261,846.78 88.34% 11.66% 
   61107146672  ซื้อจอบขุดดินขนาดหน้ากว้าง 8 พร้อมด้ามไม้เนื้อแข็งสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,994.00 149,994.00 0.00 0.00 149,994.00 0.00 0.00 
   61107225509  ซื้อลวดเสียบกระดาษชนิดเคลือบโลหะ และวัสดุอื่นๆรวม 15 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,961.00 9,961.00 0.00 0.00 9,961.00 0.00 0.00 
   61117092132  ซื้อเสาไม้เข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือกสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,904.00 178,904.00 0.00 0.00 178,904.00 0.00 0.00 
   61117094422  ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ไม้เนื้ออ่อน) รวม 2 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,940.00 34,940.00 0.00 0.00 34,940.00 0.00 0.00 
   61117148804  ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปนสำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,951.00 115,951.00 0.00 0.00 115,951.00 0.00 0.00 
   61117162356  ซื้อทรายหยาบและวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,438.78 327,438.78 0.00 0.00 327,438.78 0.00 0.00 
   61117164481  เช่างานเช่าเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 153,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,650.00 0.00 0.00 
   61117372042  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 4 รายการสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,900.00 19,900.00 0.00 0.00 19,900.00 0.00 0.00 
   61127050549  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,108.00 99,108.00 0.00 0.00 99,108.00 0.00 0.00 
   61127106646  เช่างานเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้าสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,000.00 172,000.00 0.00 0.00 172,000.00 0.00 0.00 
    0700349052410G35 ซ่อมแซมฝายคลองร่างหว   904,333.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460,673.74 460,673.74 0.00 0.00 460,673.74 50.94% 49.06% 
   61107180805  ซื้อถุงมือชนิดผ้าด้ายดิบ และวัสดุอื่นๆรวม 9 รายการ.เพื่อใช้งาน.ซ่อมแซมฝายคลองร่างหวาย 1 ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,485.00 8,485.00 0.00 0.00 8,485.00 0.00 0.00 
   61107216365  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆรวม 20 รายการสำหรับงาน...........ซ่อมแซมฝายคลองร่างหวาย 1...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,929.00 19,929.00 0.00 0.00 19,929.00 0.00 0.00 
   61117100518  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมฝายคลองร่างหวาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422,359.74 422,359.74 0.00 0.00 422,359.74 0.00 0.00 
   61127046369  ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล พีทีทีไดนามิก พรีเมียร์ และวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมฝายคลองร่างหวาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 
    0700349052410G36 ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอ   2,372,767.00 0.00 0.00 204,850.00 0.00 1,793,165.52 1,793,165.52 0.00 0.00 1,998,015.52 84.20% 15.80% 
   61107146820  ซื้อพลั่วปลายตัดสำหรับตักทรายขนาดปากกว้าง 10และวัสดุอื่นรวม 55 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,960.00 199,960.00 0.00 0.00 199,960.00 0.00 0.00 
   61107298206  ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother MFC-9840และวัสดุอื่นรวม 27 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,311.00 29,311.00 0.00 0.00 29,311.00 0.00 0.00 
   61117092240  ซื้อเสาไม้เข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือกสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 376,640.00 376,640.00 0.00 0.00 376,640.00 0.00 0.00 
   61117093515  ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ไม้เนื้ออ่อน) ชนิดไม่ไสกบ มอก.424-2530รวม 2 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้.......... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,780.00 38,780.00 0.00 0.00 38,780.00 0.00 0.00 
   61117148866  ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปนสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,002.00 207,002.00 0.00 0.00 207,002.00 0.00 0.00 
   61117148999  ซื้อทรายหยาบและวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,974.02 435,974.02 0.00 0.00 435,974.02 0.00 0.00 
   61117163848  เช่างานเช่าเครื่องจักร รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 204,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,850.00 0.00 0.00 
   61117372977  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 23 รายการสำหรับงาน........ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,438.00 49,438.00 0.00 0.00 49,438.00 0.00 0.00 
   61127099652  เช่างานเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้าความจุบุ้งกี้ไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.มพร้อมพนักงานขับรถสำหรับงาน.....ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229,350.00 229,350.00 0.00 0.00 229,350.00 0.00 0.00 
   61127279823  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,659.50 98,659.50 0.00 0.00 98,659.50 0.00 0.00 
   62027015342  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,267.00 49,267.00 0.00 0.00 49,267.00 0.00 0.00 
   62037240807  ซื้อน้ำมันจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,784.00 78,784.00 0.00 0.00 78,784.00 0.00 0.00 
    0700349052410G37 ซ่อมแซม Control Hous   880,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575,056.93 575,056.93 0.00 0.00 575,056.93 65.28% 34.72% 
   61107181424  ซื้อเสาเข็มไม้ยูคาลิตัส มีเปลือก ขนาด ? 3 ยาว 3 ม.และวัสดุอื่นๆรวม 9 รายการสำหรับงาน...ซ่อมแซม Control House และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,492.00 9,492.00 0.00 0.00 9,492.00 0.00 0.00 
   61107223592  ซื้อเทปหุ้มสันปกขนาด 1.5 ยาว 9 หลาและวัสดุอื่นๆรวม20 รายการสำหรับงาน.......ซ่อมแซมControl House และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,926.00 19,926.00 0.00 0.00 19,926.00 0.00 0.00 
   61117039024  ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซมสำหรับงาน......ซ่อมแซม Control House และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,850.00 157,850.00 0.00 0.00 157,850.00 0.00 0.00 
   61117101178  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน....ซ่อมแซม Control House อาคารประกอบ อ่างเก้บน้ำด่านชุมพล... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,086.43 339,086.43 0.00 0.00 339,086.43 0.00 0.00 
   61127100089  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซม Control House และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,702.50 48,702.50 0.00 0.00 48,702.50 0.00 0.00 
    0700349052410G38 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ   618,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,824.32 471,824.32 0.00 0.00 471,824.32 76.22% 23.78% 
   61107178437  ซื้อฆ้อนปอนด์และวัสดุอื่นรวม 9 รายการสำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เขาสมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,652.00 8,652.00 0.00 0.00 8,652.00 0.00 0.00 
   61107215582  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาและวัสดุอื่นๆรวม 11 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เขาสมิง...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,925.00 9,925.00 0.00 0.00 9,925.00 0.00 0.00 
   61117099728  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เขาสมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 433,626.32 433,626.32 0.00 0.00 433,626.32 0.00 0.00 
   61127042733  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เขาสมิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,621.00 19,621.00 0.00 0.00 19,621.00 0.00 0.00 
    0700349052410G39 ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่อ   1,974,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,814,398.30 1,814,398.30 0.00 0.00 1,814,398.30 91.88% 8.12% 
   61107146732  ซื้อพลั่วปลายตัดสำหรับตักทรายขนาดปากกว้าง 10และวัสดุอื่นๆรวม 35 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 1,2 และ 3 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,983.00 99,983.00 0.00 0.00 99,983.00 0.00 0.00 
   61107224787  ซื้อคลิปหนีบสองขา สีดำ จุกล่องละ 1 โหล และวัสดุอื่นๆรวม 19 รายการสำหรับงาน..ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่1,2 และ 3 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,690.00 9,690.00 0.00 0.00 9,690.00 0.00 0.00 
   61117010667  ประกวดราคาซื้อหินใหญ่และอื่นๆรวม 3รายการสำหรับงานซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่1,2และ3 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,664,920.00 1,664,920.00 0.00 0.00 1,664,920.00 0.00 0.00 
   61117432590  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 1,2 และ 3 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,825.30 29,825.30 0.00 0.00 29,825.30 0.00 0.00 
   62027020274  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 2 ตัน รวม 5 รายการสำหรับงาน........ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 1,2 และ 3....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980.00 9,980.00 0.00 0.00 9,980.00 0.00 0.00 
    0700349052410G40 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ   1,818,532.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,038,591.94 1,038,591.94 0.00 0.00 1,038,591.94 57.11% 42.89% 
   61107185277  ซื้อเสาเข็มไม้ยูคาลิตัส มีเปลือก ขนาด ? 3 ยาว 3 ม.และวัสดุอื่นรวม 10 รายการสำหรับงาน?....ซ่อมแซมอาคารระบายน่ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,976.00 14,976.00 0.00 0.00 14,976.00 0.00 0.00 
   61107216139  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุอื่นรวม19 รายการซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,976.00 29,976.00 0.00 0.00 29,976.00 0.00 0.00 
   61107318869  ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ รวม2 รายการสำหรับงาน......ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,948.95 102,948.95 0.00 0.00 102,948.95 0.00 0.00 
   61117038887  ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก/ตร.ซมสำหรับงาน......ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,750.00 276,750.00 0.00 0.00 276,750.00 0.00 0.00 
   61117039595  ซื้อหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ) SR 24 ยาวเส้นละ 10 ม ( มอก.20-2559 )รวม 2 รายการสำหรับงาน......ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,972.15 158,972.15 0.00 0.00 158,972.15 0.00 0.00 
   61117125160  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 5 รายการสำหรับงาน...ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355,214.34 355,214.34 0.00 0.00 355,214.34 0.00 0.00 
   61127154817  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,754.50 99,754.50 0.00 0.00 99,754.50 0.00 0.00 
    0700349052410G41 ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน   2,065,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,847,715.70 1,847,715.70 0.00 0.00 1,847,715.70 89.44% 10.56% 
   61107145848  ซื้อรถเข็นปูนล้อคู่ ชนิดกะบะพลาสติกและวัสดุอื่นๆรวม 50 รายการซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน.จำนวน 11 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,929.00 199,929.00 0.00 0.00 199,929.00 0.00 0.00 
   61107225983  ซื้อลวดเย็บกระดาษ จุกล่องละ 24 กล่องๆละ 1000 ตัว (มอก.716-2532)และวัสดุอื่นๆรวม17 รายการสำหรับงาน..ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน จำนวน 11 แห่ง...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,994.00 9,994.00 0.00 0.00 9,994.00 0.00 0.00 
   61107242557  ประกวดราคาซื้อหินใหญ่และอื่นๆรวม 3รายการสำหรับงานซ่อมแซมทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน จำนวน 11 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,130,600.00 1,130,600.00 0.00 0.00 1,130,600.00 0.00 0.00 
   61117372535  ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทาง กรอบสี่เหลี่ยมรวม 2 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน จำนวน 11 แห่ง.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 467,250.00 467,250.00 0.00 0.00 467,250.00 0.00 0.00 
   61117372878  ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 สำหรับงาน.......งานซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน จำนวน 11 แห่ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,962.70 29,962.70 0.00 0.00 29,962.70 0.00 0.00 
   61127051438  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน รวม 8 รายการสำหรับงาน........ซ่อมแซมทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน จำนวน 11 แห่ง...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980.00 9,980.00 0.00 0.00 9,980.00 0.00 0.00 
    0700349052410G42 ซ่อมแซมท้ายอาคารระบา   618,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 436,062.02 436,062.02 0.00 0.00 436,062.02 70.45% 29.55% 
   61107181606  ซื้อหน้ากากกรองฝุ่นปิดปากและปิดจมูกมีสายรัดศีรษะและวัสดุอื่นรวม 8 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 
   61107212610  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆรวม 6 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโสน.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,956.00 9,956.00 0.00 0.00 9,956.00 0.00 0.00 
   61117102074  ซื้อหินใหญ่และวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน....ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398,723.02 398,723.02 0.00 0.00 398,723.02 0.00 0.00 
   61127299767  ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 สำหรับงานซ่อมท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,383.00 19,383.00 0.00 0.00 19,383.00 0.00 0.00 
    0700349052410G43 ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเ   379,898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,377.17 284,377.17 0.00 0.00 284,377.17 74.85% 25.15% 
   61107181681  ซื้อหน้ากากกรองฝุ่นปิดปากและปิดจมูกมีสายรัดศีรษะและวัสดุอื่นรวม 7 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม.2+000... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,934.00 4,934.00 0.00 0.00 4,934.00 0.00 0.00 
   61107215660  ซื้อแฟ้มเสนอเซ็นต์และวัสดุอื่นรวม 14 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม.2+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,970.00 9,970.00 0.00 0.00 9,970.00 0.00 0.00 
   61117102382  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน....ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม.2+000. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,553.17 259,553.17 0.00 0.00 259,553.17 0.00 0.00 
   61127159199  ซื้อน้ำมันเกียร์ออโต้แมท เอทีเอฟและอื่ๆรวม3 รายการสำหรับงานซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม.2+000... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,920.00 9,920.00 0.00 0.00 9,920.00 0.00 0.00 
    0700349052410G44 ซ่อมแซม ทรบ.คลองยั้ง   333,634.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,750.56 214,750.56 0.00 0.00 214,750.56 64.36% 35.64% 
   61107181325  ซื้อแชลงเหล็กแบนถอนตะปูและวัสดุอื่นๆรวม7รายการพื่อใช้งานซ่อมแซม ทรบ.คลองยั้งและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,994.00 4,994.00 0.00 0.00 4,994.00 0.00 0.00 
   61107212669  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นุรวม7 รายการสำหรับงาน..ซ่อมแซมทรบ.คลองยั้งและอาคารประกอบ..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,975.00 4,975.00 0.00 0.00 4,975.00 0.00 0.00 
   61117102591  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน......ซ่อมแซม ทรบ.คลองยั้งและอาคารประกอบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,791.56 194,791.56 0.00 0.00 194,791.56 0.00 0.00 
   61127278995  ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล พีทีทีไดนามิก พรีเมียร์รวม 2 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซม ทรบ.คลองยั้งและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,990.00 9,990.00 0.00 0.00 9,990.00 0.00 0.00 
    0700349052410G45 ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ   931,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 598,688.28 598,688.28 0.00 0.00 598,688.28 64.26% 35.74% 
   61107186632  ซื้อหน้ากากกรองฝุ่นปิดปากและปิดจมูกมีสายรัดศีรษะและวัสดุอื่นรวม 17 รายการสำหรับงาน...ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เวฬุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,944.00 21,944.00 0.00 0.00 21,944.00 0.00 0.00 
   61107223858  ซื้อเทปหุ้มสันปกขนาด 1.5 ยาว 9 หลาและวัสดุอื่นๆรวม21 รายการสำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เวฬุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,980.00 19,980.00 0.00 0.00 19,980.00 0.00 0.00 
   61107315614  ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆรวม 3 รายการสำหรับงาน......ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นปตร.เวฬุ... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,751.05 45,751.05 0.00 0.00 45,751.05 0.00 0.00 
   61117039154  ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type C ขนาด 6 นิ้วและวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน?.........ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เวฬุ.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,400.00 76,400.00 0.00 0.00 76,400.00 0.00 0.00 
   61117039514  ซื้อหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย) SD 40 สำหรับงาน......ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นปตร.เวฬุ.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,947.47 115,947.47 0.00 0.00 115,947.47 0.00 0.00 
   61117119055  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นรวม 5 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เวฬุ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 289,591.26 289,591.26 0.00 0.00 289,591.26 0.00 0.00 
   61127206678  ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เวฬุ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,074.50 29,074.50 0.00 0.00 29,074.50 0.00 0.00 
    0700349052410G46 ซ่อมแซมหินเรียงและหิ   914,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434,618.40 434,618.40 0.00 0.00 434,618.40 47.53% 52.47% 
   61107181502  ซื้อคราดเหล็กพร้อมด้ามไม้เนื้อแข็งและวัสดุอื่นๆรวม 7 รายการสำหรับงาน...ซ่อมแซมหินเรียงและหินทิ้งท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,931.00 9,931.00 0.00 0.00 9,931.00 0.00 0.00 
   61107215887  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นๆรวม 18 รายการซ่อมแซมหินเรียงและหินทิ้งท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,951.00 19,951.00 0.00 0.00 19,951.00 0.00 0.00 
   61117102771  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซมและวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน.....ซ่อมแซมหินเรียงและหินทิ้งท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395,331.40 395,331.40 0.00 0.00 395,331.40 0.00 0.00 
   62027115775  ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล พีทีทีไดนามิก พรีเมียร์สำหรับงานซ่อมแซมหินเรียงและหินทิ้งท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,405.00 9,405.00 0.00 0.00 9,405.00 0.00 0.00 
    0700349052410G47 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบ   1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993,673.05 993,673.05 0.00 0.00 993,673.05 99.36% 0.64% 
   62027136889  ซื้อหินใหญ่ ขนาด 20 - 40 ซม. สำหรับงาน......ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393,787.45 393,787.45 0.00 0.00 393,787.45 0.00 0.00 
   62027230330  จ้างงานดินขุดด้วยแรงคนสำหรับงาน.....ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,999.80 99,999.80 0.00 0.00 99,999.80 0.00 0.00 
   62027441229  ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1และวัสดุอื่นรวม 16 รายการสำหรับงาน.ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ( 1 โครงการ 1 ล้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,885.80 499,885.80 0.00 0.00 499,885.80 0.00 0.00 
    0700349052410ZX3 ซ่อมแซมระบบควบคุมการ   948,213.24 0.00 0.00 0.00 582,497.24 0.00 0.00 0.00 0.00 582,497.24 61.43% 38.57% 
   62057352541  ซื้อชุดหัวขับพร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคารควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้งสำหรับงาน...ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง......... โดยวิธีคัดเลือก0.00 0.00 0.00 0.00 582,497.24 0.00 0.00 0.00 0.00 582,497.24 0.00 0.00 
    0700349052420085 อาคารบังคับน้ำบ้านทุ   34,050,000.00 0.00 0.00 0.00 3,785,326.18 20,668,833.47 7,736,654.47 8,972,179.00 3,960,000.00 24,454,159.65 71.81% 28.19% 
   61107336945  ซื้อท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มมรวม 2 รายการ สำหรับงาน.อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435,000.00 435,000.00 0.00 0.00 435,000.00 0.00 0.00 
   61107338635  ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปสำหรับงาน.......อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,499.00 472,499.00 0.00 0.00 472,499.00 0.00 0.00 
   61117038291  ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ชนิดไม่เคลือบสังกะสีและวัสดุอื่นรวมรวม50 รายการสำหรับงาน...อาคารบังคับน้ำบ่านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 
   61117101842  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนัก 80 แกรม/ตร.ม.บรรจุรีมละ 500 แผ่น ขนาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นๆรวม 47 รายการสำหรับงาน.......อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,961.00 99,961.00 0.00 0.00 99,961.00 0.00 0.00 
   62017151086  ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1สำหรับงาน.......อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,760.00 485,760.00 0.00 0.00 485,760.00 0.00 0.00 
   62017469684  ประกวดราคาซื้อซื้อแผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 หนา 15 มม. (มอก.178-2549)งานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,188,600.00 1,188,600.00 0.00 0.00 1,188,600.00 0.00 0.00 
   62017478211  ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ รวม 6 รายการงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,423,751.67 2,423,751.67 0.00 0.00 2,423,751.67 0.00 0.00 
   62017480505  ประกวดราคาซื้อซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปนงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 987,198.00 987,198.00 0.00 0.00 987,198.00 0.00 0.00 
   62027090324  ซื้อเหล็กแผ่นเรียบดำและวัสดุอื่นๆรวม 31 รายการงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,427.00 301,427.00 0.00 0.00 301,427.00 0.00 0.00 
   62027184076  ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,978.00 99,978.00 0.00 0.00 99,978.00 0.00 0.00 
   62027197451  ประกวดราคาซื้อหินย่อยขนาด 1(เบอร์ 2)และอื่นๆรวม 3 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,134,030.00 0.00 3,134,030.00 0.00 3,134,030.00 0.00 0.00 
   62027212848  ประกวดราคาซื้อคอนกรีตรูปทรงกระบอกรวม2 รายการสำหรับงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,585,300.00 0.00 5,585,300.00 0.00 5,585,300.00 0.00 0.00 
   62027272499  ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องจักรกลรวม 5 รายการงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,960,000.00 0.00 0.00 3,960,000.00 3,960,000.00 0.00 0.00 
   62027331558  ซื้อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ? 2 ยาว 6 เมตรสำหรับงาน.......อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,639.55 92,639.55 0.00 0.00 92,639.55 0.00 0.00 
   62037101337  ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานอาคารบัคับน้ำทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,800.00 144,800.00 0.00 0.00 144,800.00 0.00 0.00 
   62037233997  ซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248,899.50 248,899.50 0.00 0.00 248,899.50 0.00 0.00 
   62037459642  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหนัก 80 แกรม/ตร.ม.บรรจุรีมละ 500 แผ่น ขนาดต่าง ๆ และวัสดุอื่นรวม 38รายการงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,881.00 66,881.00 0.00 0.00 66,881.00 0.00 0.00 
   62047383482  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,979.75 254,979.75 0.00 0.00 254,979.75 0.00 0.00 
   62057080963  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน ยี่ห้อ FORD RANGER หมายเลข ชป. 041-4280 E 0016-0206-0301-42820สำหรับงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,280.00 34,280.00 0.00 0.00 34,280.00 0.00 0.00 
   62057104844  ซื้อหินย่อย ขนาด 1 (เบอร์ 2 )และวัสดุอื่นรวม 3 รายการสำหรับงาน.อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน โดยวิธีคัดเลือก0.00 0.00 0.00 0.00 3,530,326.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3,530,326.18 0.00 0.00 
   62057348644  ซื้อน้ำมันดีเซลจำนวน 1 รายการงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,849.00 0.00 252,849.00 0.00 252,849.00 0.00 0.00 
   62057496295  ซื้ออะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ CASF รุ่น SUPER R รต.2613 และวัสดุอื่นๆรวม8 รายการสำหรับงาน.....สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่....... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   62057506798  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544สำหรับงานอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 255,000.00 0.00 0.00 
    0700349053420043 ฝายบ้านคลองปุก ตำบลส   25,592,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,770,288.00 17,288.00 0.00 24,753,000.00 24,770,288.00 96.78% 3.22% 
   61107194023  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,825.00 8,825.00 0.00 0.00 8,825.00 0.00 0.00 
   61107201841  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,463.00 8,463.00 0.00 0.00 8,463.00 0.00 0.00 
   61117028426  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านคลองปุก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,753,000.00 0.00 0.00 24,753,000.00 24,753,000.00 0.00 0.00 
    0700349053420081 ฝายบ้านปะเดา ตำบลด่า   28,768,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,253,064.83 6,181,371.19 12,071,693.64 0.00 18,253,064.83 63.44% 36.56% 
   61107185370  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 90 รายการ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,916.00 385,916.00 0.00 0.00 385,916.00 0.00 0.00 
   61107308090  ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,527,940.30 1,527,940.30 0.00 0.00 1,527,940.30 0.00 0.00 
   61107309011  ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,676,881.00 1,676,881.00 0.00 0.00 1,676,881.00 0.00 0.00 
   61117080264  ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,336.35 0.00 464,336.35 0.00 464,336.35 0.00 0.00 
   61117254083  ประกวดราคาซื้อหินย่อย หินใหญ่และทรายหยาบน้ำจืด โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,208,186.08 0.00 3,208,186.08 0.00 3,208,186.08 0.00 0.00 
   61117254453  ประกวดราคาซื้อเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,953.89 324,953.89 0.00 0.00 324,953.89 0.00 0.00 
   61117254812  ประกวดราคาซื้อแผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,000.00 1,001,000.00 0.00 0.00 1,001,000.00 0.00 0.00 
   61117254923  ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 0.00 0.00 
   61127229476  ซื้อแผ่นยางกันน้ำซึม โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247,698.00 0.00 247,698.00 0.00 247,698.00 0.00 0.00 
   61127418799  ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,403,780.00 0.00 4,403,780.00 0.00 4,403,780.00 0.00 0.00 
   62017058840  ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,493.41 0.00 134,493.41 0.00 134,493.41 0.00 0.00 
   62017070170  ซื้อแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 19,600.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 
   62017234715  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,890.00 235,890.00 0.00 0.00 235,890.00 0.00 0.00 
   62027079955  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,890.00 235,890.00 0.00 0.00 235,890.00 0.00 0.00 
   62027084631  ซื้อดินลูกรัง โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,029.00 0.00 367,029.00 0.00 367,029.00 0.00 0.00 
   62027400772  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,690.00 246,690.00 0.00 0.00 246,690.00 0.00 0.00 
   62037456291  เช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295,900.80 0.00 295,900.80 0.00 295,900.80 0.00 0.00 
   62047006884  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,690.00 246,690.00 0.00 0.00 246,690.00 0.00 0.00 
   62047095537  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,730.00 44,730.00 0.00 0.00 44,730.00 0.00 0.00 
   62047104006  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 43 รายการ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,308.00 0.00 268,308.00 0.00 268,308.00 0.00 0.00 
   62047350467  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,790.00 254,790.00 0.00 0.00 254,790.00 0.00 0.00 
   62057092320  ซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด จำนวน 2 รายการ โครงการฝายบ้านปะเดา ตำลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,272.00 0.00 10,272.00 0.00 10,272.00 0.00 0.00 
   62057139232  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โครงการฝายบ้านปะเดา ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252,090.00 0.00 252,090.00 0.00 252,090.00 0.00 0.00 
    0700349053420131 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   46,912,948.00 0.00 0.00 4,685,500.00 14,426,500.00 14,298,641.26 5,666,667.26 8,631,974.00 0.00 33,410,641.26 71.21% 28.79% 
   61127347761  ซื้อหมึกพิมพ์ เลเซอร์ และวัสดุอื่นๆรวม 41 รายการสำหรับงาน......สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,965.00 59,965.00 0.00 0.00 59,965.00 0.00 0.00 
   61127355732  ซื้อจอบขุดดินและวัสดุอื่นๆรว 54 รายการสำหรับงาน......สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,940.00 499,940.00 0.00 0.00 499,940.00 0.00 0.00 
   61127357206  ซื้อเครื่องตัดไฟและวัสดุอื่นๆรวม 49 รายการสำหรับงาน.....สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,995.00 499,995.00 0.00 0.00 499,995.00 0.00 0.00 
   62027057750  ประกวดราคาซื้อหินใหญ่และอื่นๆรวม 41รายการสำหรับงานสถานนีสูบด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,606,767.26 4,606,767.26 0.00 0.00 4,606,767.26 0.00 0.00 
   62027294512  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานดินขุดดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรและอื่นๆ รวม 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   62047161307  ประกวดราคาซื้อท่อPVC แข็งแบบท่อปลายบานและอื่นๆรวม 3 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูงน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 13,962,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,962,500.00 0.00 0.00 
   62047169595  ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดินและอื่นๆรวม 47 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูงน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,132,000.00 0.00 8,132,000.00 0.00 8,132,000.00 0.00 0.00 
   62057123203  ประกวดราคาซื้องานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูงน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 4,192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,192,500.00 0.00 0.00 
   62057346251  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตรรวม 10 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
   62057394523  ซื้อกะบะผสมปูนและวัสดุอื่นรวม57รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 499,974.00 0.00 499,974.00 0.00 499,974.00 0.00 0.00 
   62057441948  เช่างานเช่าเครื่องจักรกลและอื่นๆรวม 2 รายการสำหรับงาน.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่............. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 464,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,000.00 0.00 0.00 
   62057442974  เช่างานเช่าเข็มพืดเหล็กและอื่นๆจำนวน 2 รายการสำหรับงาน..สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 493,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493,000.00 0.00 0.00 
    0700349054420084 ประตูระบายน้ำบ้านท่า   20,144,330.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 19,730,000.00 0.00 0.00 19,730,000.00 19,770,000.00 98.14% 1.86% 
   62037552615  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,730,000.00 0.00 0.00 19,730,000.00 19,730,000.00 0.00 0.00 
   62057397681  ซื้อรองเท้าบู๊ตยาง เบอร์ 10และรายการอื่นรวม 14 รายการสำหรับงานประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 
   62057440264  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และวัสดุอื่นรวม 19 รายการสำหรับงานประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    0700349055410016 งานป้องกันน้ำเค็มที่   113,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,061.43 101,061.43 0.00 0.00 101,061.43 89.43% 10.57% 
   61107146108  ซื้อพลั่วปลายตัดสำหรับตักทรายขนาดปากกว้าง 10และวัสดุอื่นๆรวม13 รายการสำหรับงานป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารประตูระบายน้ำคลองท่าเลื่อน...... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982.00 4,982.00 0.00 0.00 4,982.00 0.00 0.00 
   61117039668  ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (ไม้เนื้ออ่อน)ชนิดไม่ไสกบ มอก.424-2530สำหรับงาน.....ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารประตูระบายน้ำคลองท่าเลื่อน.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,380.00 43,380.00 0.00 0.00 43,380.00 0.00 0.00 
   61117040467  ซื้อทรายหยาบและวัสดุอื่นรวม 2 รายการสำหรับงาน.....ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารประตูระบายน้ำคลองท่าเลื่อน.. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,805.13 47,805.13 0.00 0.00 47,805.13 0.00 0.00 
   61117444124  ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 สำหรับงาน.ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ประตูระบายน้ำคลองท่าเลื่อน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,894.30 4,894.30 0.00 0.00 4,894.30 0.00 0.00 
    0700356001410265 บำรุงรักษาหัวงานและค   2,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,839.10 9,959.00 99,880.10 0.00 109,839.10 5.23% 94.77% 
   62027020168  ซื้อรองเท้าบู๊ตยาง เบอร์ 11และวัสดุอื่นรวม 10 รายการสำหรับงาน.....งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,959.00 9,959.00 0.00 0.00 9,959.00 0.00 0.00 
   62057374678  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544และวัสดุอื่นรวม5 รายการสำหรับงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,880.10 0.00 99,880.10 0.00 99,880.10 0.00 0.00 
    0700356001410282 บริหารการส่งน้ำ โครง   540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,849.10 99,849.10 0.00 0.00 99,849.10 18.49% 81.51% 
   62017013909  ซื้อน้ำมันจำนวน 2 รายการสำหรับงาน........ค่าบริหารการส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,849.10 99,849.10 0.00 0.00 99,849.10 0.00 0.00 
    0700356001410A86 บำรุงรักษาทางลำเลียง   684,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 389,051.00 389,051.00 0.00 0.00 389,051.00 56.87% 43.13% 
   62017125438  ซื้อพลั่วปลายตัดสำหรับตักทรายขนาดปากกว้าง 10และวัสดุอื่นรวม 19 รายการสำหรับงาน.บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่..... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,995.00 59,995.00 0.00 0.00 59,995.00 0.00 0.00 
   62017127026  ซื้อหมึก FUJIXEROX DOCPRINTE P 255 สำหรับงาน.......บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,925.00 9,925.00 0.00 0.00 9,925.00 0.00 0.00 
   62037457144  ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปนสำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,900.00 107,900.00 0.00 0.00 107,900.00 0.00 0.00 
   62037458314  ซื้อดินลูกรังสำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,050.00 182,050.00 0.00 0.00 182,050.00 0.00 0.00 
   62037524646  ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว สำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,271.00 19,271.00 0.00 0.00 19,271.00 0.00 0.00 
   62057170461  ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตันสำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,910.00 9,910.00 0.00 0.00 9,910.00 0.00 0.00 
    0700356001410B80 กำจัดวัชพืช โครงการ   286,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,094.00 284,094.00 0.00 0.00 284,094.00 99.33% 0.67% 
   62037114910  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วตามมอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,790.00 245,790.00 0.00 0.00 245,790.00 0.00 0.00 
   62037440784  ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วตามมอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,304.00 38,304.00 0.00 0.00 38,304.00 0.00 0.00 
    รวม 07005 - กรมประมง 210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 
    0700540043110013 ถังเพาะเลี้ยงสัตว์น้   210,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 
     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    รวม 07006 - กรมปศุสัตว์ 1,124,000.00 0.00 0.00 848,000.00 0.00 1,119,000.00 1,119,000.00 0.00 0.00 1,967,000.00 175.00% -75.00% 
    0700620014110064 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ข   260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 100.00% 0.00% 
   61107325393  ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 15 กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 
    0700630008110510 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส   16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 100.00% 0.00% 
   61107305954  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 
    0700630008110851 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา   848,000.00 0.00 0.00 848,000.00 0.00 843,000.00 843,000.00 0.00 0.00 1,691,000.00 199.41% -99.41% 
   62017281967  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 848,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 848,000.00 0.00 0.00 
   62027284865  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843,000.00 843,000.00 0.00 0.00 843,000.00 0.00 0.00 
    รวม 07008 - กรมพัฒนาที่ดิน 25,264,291.00 0.00 0.00 0.00 7,237,000.00 24,248,320.50 16,984,580.50 7,263,740.00 0.00 31,485,320.50 124.62% -24.62% 
    0700817020410005 จัดทำระบบอนุรักษ์ดิน   88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 100.00% 0.00% 
   62027314829  จ้างจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ตามแบบเลขที่ พด.2 ตร.8/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 
    0700830004410008 ฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่าน   900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 100.00% 0.00% 
   61107205739  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างของโครงการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 
    0700830004410057 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก   2,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,785,900.00 485,900.00 1,300,000.00 0.00 1,785,900.00 74.41% 25.59% 
   62017089713  ซื้อหน่อพันธ์ุหญ้าแฝกพร้อมขนส่ง เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อปลูก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 
   62017091381  ซื้อปุ๋ยคอกพร้อมขนส่ง เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพื่อปลูก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 
   62017106454  จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 
   62017108382  จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 
   62017113349  จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 
   62017115342  จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 
   62017115842  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 
   62017116313  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 
   62017116496  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 
   62017116674  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 
   62017116854  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 
   62017116987  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 
   62017117168  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 10,440.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 
   62017117301  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูก ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 
   62017277186  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
   62017277920  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
   62017278586  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 13,000.00 84,500.00 0.00 97,500.00 0.00 0.00 
   62017279376  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 13,000.00 84,500.00 0.00 97,500.00 0.00 0.00 
   62017279567  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 13,000.00 84,500.00 0.00 97,500.00 0.00 0.00 
   62017279724  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
   62017280747  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 14,000.00 91,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 
   62017281066  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
   62017281789  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
   62017282265  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 14,000.00 91,000.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 
   62017283594  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 
   62017283941  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและขุดแยกหน่อจากแปลงผลิตเพื่อปลูกลงพื้นที่พร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 13,000.00 84,500.00 0.00 97,500.00 0.00 0.00 
    0700830004410134 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ   1,022,000.00 0.00 0.00 0.00 7,237,000.00 620,130.00 425,130.00 195,000.00 0.00 7,857,130.00 768.79% -668.79% 
   61117094633  ซื้อหน่อพันธุ์หญ้าแฝกพร้อมขนส่งเพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,800.00 64,800.00 0.00 0.00 64,800.00 0.00 0.00 
   61117108209  ซื้อปุ๋ยคอก (ขี้ไก่) เพื่อใช้ในการจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,875.00 16,875.00 0.00 0.00 16,875.00 0.00 0.00 
   61117151310  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00 0.00 0.00 
   61117164100  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00 0.00 0.00 
   61117167578  จ้างจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00 0.00 0.00 
   61117175013  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00 0.00 0.00 
   61117178389  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00 0.00 0.00 
   61117179291  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,220.00 5,220.00 0.00 0.00 5,220.00 0.00 0.00 
   61117243325  จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,660.00 15,660.00 0.00 0.00 15,660.00 0.00 0.00 
   61117262772  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์พร้อมขุดแยกหน่อหญ้าแฝกจากแปลงผลิตและขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
   61117266054  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์พร้อมขุดแยกหน่อหญ้าแฝกจากแปลงผลิตและขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
   61117270964  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์พร้อมขุดแยกหน่อหญ้าแฝกจากแปลงผลิตและขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
   61117273597  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์พร้อมขุดแยกหน่อหญ้าแฝกจากแปลงผลิตและขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
   61117286935  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์พร้อมขุดแยกหน่อหญ้าแฝกจากแปลงผลิตและขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
   61117288649  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์พร้อมขุดแยกหน่อหญ้าแฝกจากแปลงผลิตและขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 
   61127138459  จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายพร้อมขุดและขนส่งถึงจุดเพื่อแจกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 
   62027048535  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 109,000 ลบ.ม. บ้านประณีต หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แบบเลขที่ 09062 น. รหัสโครงการ ตร.0862 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 7,237,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,237,000.00 0.00 0.00 
   62057093285  ซื้อหน่อพันธุ์หญ้าแฝกพร้อมขนส่งเพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00 
   62057108996  ซื้อปุ๋ยคอก (ขี้ไก่) เพื่อจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,375.00 9,375.00 0.00 0.00 9,375.00 0.00 0.00 
   62057111435  จ้างจัดทำแปลงขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกพร้อมดูแลรักษาและขุดแยกหน่อเพื่อขนส่งถึงจุดที่แจกจ่าย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,100.00 26,100.00 150,000.00 0.00 176,100.00 0.00 0.00 
    0700849014410086 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   178,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,000.00 178,000.00 0.00 0.00 178,000.00 100.00% 0.00% 
   61107208771  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 10 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,000.00 178,000.00 0.00 0.00 178,000.00 0.00 0.00 
    0700849014410087 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   35,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 35,600.00 100.00% 0.00% 
   61107209186  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 35,600.00 0.00 0.00 
    0700849014410088 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61107209023  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410089 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127379199  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410090 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127378812  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410091 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   53,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.00 53,400.00 0.00 0.00 53,400.00 100.00% 0.00% 
   61127379658  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.00 53,400.00 0.00 0.00 53,400.00 0.00 0.00 
    0700849014410H60 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   35,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 35,600.00 100.00% 0.00% 
   61107209108  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 35,600.00 0.00 0.00 
    0700849014410H61 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   71,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 71,200.00 100.00% 0.00% 
   61107208911  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 4 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,200.00 71,200.00 0.00 0.00 71,200.00 0.00 0.00 
    0700849014410H62 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   35,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 35,600.00 100.00% 0.00% 
   61127379463  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,600.00 35,600.00 0.00 0.00 35,600.00 0.00 0.00 
    0700849014410H63 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127380777  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410H64 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127379859  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410H65 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127380172  จ้างก่อสร้่างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410H66 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61107203240  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410H67 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127377562  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410O73 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61127374697  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849014410O74 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำใ   17,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 100.00% 0.00% 
   61107209276  จ้างก่อสร้างสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม. ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,800.00 17,800.00 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0.00 
    0700849018410013 สระเก็บน้ำ รร.เขาน้อ   2,339,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,339,000.00 2,339,000.00 0.00 0.00 2,339,000.00 100.00% 0.00% 
   61107124266  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระเก็บน้ำ ความจุ 23,000 ลบ.ม. โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด แบบเลขที่ 13260น. รหัสโครงการ ตร.0760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,339,000.00 2,339,000.00 0.00 0.00 2,339,000.00 0.00 0.00 
    0700849018410123 ฝายน้ำล้น บ้านทางควา   9,490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,490,000.00 5,694,000.00 3,796,000.00 0.00 9,490,000.00 100.00% 0.00% 
   61127463186  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ความสูง 2.50 เมตร บ้านทางควาย หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แบบเลขที่ 03761น. รหัสโครงการ ตร.0161 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,490,000.00 5,694,000.00 3,796,000.00 0.00 9,490,000.00 0.00 0.00 
    0700849018410124 ฝายน้ำล้น บ้านมุมสงบ   5,149,991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,149,990.50 5,149,990.50 0.00 0.00 5,149,990.50 99.99% 0.01% 
   61117075927  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ความสูง 3.00 ม. บ้านมุมสงบ หมู่ที่ 6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แบบเลขที่ 03861น. รหัสโครงการ ตร.0461 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,149,990.50 5,149,990.50 0.00 0.00 5,149,990.50 0.00 0.00 
    0700849018410178 ขุดลอกหนอง บ้านประณี   3,287,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,287,900.00 1,315,160.00 1,972,740.00 0.00 3,287,900.00 100.00% 0.00% 
   61127432907  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนอง ความจุ 46,000 ลบ.ม. บ้านประณีต หมู่ที่ 3 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด แบบเลขที่ 02262น. รหัสโครงการ ตร.0662 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,287,900.00 1,315,160.00 1,972,740.00 0.00 3,287,900.00 0.00 0.00 
    รวม 07009 - กรมวิชาการเกษตร 2,032,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,423.00 1,921,423.00 0.00 0.00 1,921,423.00 94.53% 5.47% 
    0700930004110041 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา   848,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787,000.00 787,000.00 0.00 0.00 787,000.00 92.80% 7.20% 
   61107224255  ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรืออัตรกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 787,000.00 787,000.00 0.00 0.00 787,000.00 0.00 0.00 
    0700930004110042 กล้องจุลทรรศน์สเตอริ   180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 100.00% 0.00% 
   61107194629  ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 2 ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 
    0700930004110054 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา   799,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 798,000.00 798,000.00 0.00 0.00 798,000.00 99.80% 0.20% 
   61117300660  ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 798,000.00 798,000.00 0.00 0.00 798,000.00 0.00 0.00 
    0700930004110055 เครื่องปรับอากาศแบบแ   105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 100.00% 0.00% 
   61117418405  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00 0.00 
    0700930004110A20 ติดตั้งอุปกรณ์   51,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,423.00 51,423.00 0.00 0.00 51,423.00 100.00% 0.00% 
   62037360575  จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า พร้อมเดินระบบไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,423.00 51,423.00 0.00 0.00 51,423.00 0.00 0.00 
    0700930004410ก01 ป้ายอาคารที่ทำการ00   11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 
     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    0700930004410ก02 ติดตั้งมาตรวัดน้ำ00   3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 
     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    0700930004410ก03 จ้างเหมาเดินท่อประปา00   33,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 
     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    รวม 07011 - กรมส่งเสริมการเกษตร 1,102,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508,800.00 64,800.00 444,000.00 0.00 508,800.00 46.15% 53.85% 
    0701117038410024 ปรับปรุงบ้านพักเกษตร   593,675.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 100.00% 
     0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    0701130003110032 เครื่องปรับอากาศ แบบ   32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 100.00% 0.00% 
   61117070386  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 0.00 
    0701130003110033 เครื่องปรับอากาศ แบบ   32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 100.00% 0.00% 
   61117071385  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู เพื่อใช้ในสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 0.00 
    0701130003410106 ปรับปรุงลาน คสล. ด้า   444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00 100.00% 0.00% 
   61117178472  จ้างเหมาปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00 0.00 444,000.00 0.00 0.00 
    รวม 07012 - กรมส่งเสริมสหกรณ์ 70,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,400.00 70,400.00 0.00 0.00 70,400.00 100.00% 0.00% 
    0701247001110061 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส   22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 100.00% 0.00% 
   61107257384  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 
    0701247001110141 เครื่องคอมพิวเตอร์โน   16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 100.00% 0.00% 
   61107257384  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 
    0701247001110252 เครื่องปรับอากาศ แบบ   32,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 100.00% 0.00% 
   61107259568  ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ใช้ในราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,400.00 32,400.00 0.00 0.00 32,400.00 0.00 0.00 
    รวม 07013 - สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 35,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,700.00 35,700.00 0.00 0.00 35,700.00 100.00% 0.00% 
    0701330001110068 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัต   3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 100.00% 0.00% 
   61107242951  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 
    0701330001110100 ชุดโปรแกรมจัดการสำนั   9,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00 9,900.00 100.00% 0.00% 
   61107242951  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0.00 
    0701330001110179 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส   22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 100.00% 0.00% 
   61107242951  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 
 รวม 08 - กระทรวงคมนาคม 571,994,042.23 0.00 0.00 0.00 60,685.21 509,450,153.67 348,751,263.61 128,440,580.92 32,258,309.14 509,510,838.88 89.07% 10.93% 
    รวม 08004 - กรมการขนส่งทางบก 2,485,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,485,875.00 414,040.00 2,071,835.00 0.00 2,485,875.00 100.00% 0.00% 
    0800430003410046 ก่อสร้างรั้วสำนักงาน   1,192,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,192,000.00 0.00 1,192,000.00 0.00 1,192,000.00 100.00%