เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การขุดลอกร่องน้ำแหลมทองหลาง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ข้อมูลช่องทางการประสานงานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) วารสาร depa for CHANGE
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปี ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม ๒๕๖๔
 • (โครงการชลประธานตราด) เตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๖๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ infection) ในกรณีที่เป็นศพนิรนามหรือเป็นศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ สถานที่ควบคุมโรคที่รัฐจัดให้ (State Quarantine และ Local Quarantine) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๑๗๘ ลงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๓๖๙ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๓) ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๒๑๙๘ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๑๗๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–๑๙ (ศปก.ศบค.).วันที่ ๒ และ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๑๗๖ ลงวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–๑๙ (ศปก.ศบค.) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๒๐๑๖ ลงวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด–๑๙) (ศบค.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง การประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เทศบาลตำบลแหลมงอบ)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (เทศบาลแหลมงอบ)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้บริหารจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ภาคประชาชน
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×
  ×