เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (โรงพยาบาลตราด) เชิญร่วมงาน "เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
 • (สำนักงานปลัดกระทรวง) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒
 • (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุต-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) เปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๔๙๙๘ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๐๗ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๐๘๓ ลงวันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของส่วนราชการ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๔๑๘๔ ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จังหวัดตราด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๐๖๗ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดผลการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๓๕๕๓ ลงวันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๓๐๔ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๒๐๔ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฏีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฏีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๓๑๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)
 • (อำเภอคลองใหญ่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคาร ซัก อบ รีด ภายในบริเวณศูนย์ราชการุณย์ฯ
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋า) เพื่อใช้ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สำนักงานจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×