เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุต-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) เปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ขอเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ
 • (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร) ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ หลัง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร
 • (โรงพยาบาลตราด) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"
 • (สำนักงานคลังจังหวัดตราด) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • (สคบ.) ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • (Gistda) ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week ๒๐๑๙ ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๒
 • (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) ผลการติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๔๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลวัตุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๐๒๑ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ระหว่างจังหวัดชายแดนคู่ตามแนวเศรษฐกิจ เกาะกง-ตราด (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๕๔๒ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง เนื้อร้องและทำนองเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๕๑๔ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๘๙ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๑๐๔๘๘ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๔๘๗ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๒๓๕ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประดับดอกไม้และจัดสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(เช่า) เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนและลำโพง ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน ๖๙ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่าสร้างสมดุล แห่งสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการติดตั้งไฟประติมากรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอัญมณีและรองรับประชาคมอาเซียน (บริเวณถนนสายเทศบาล ๖) หมู่ที่ ๙ ชุมชนบ้านจัดสรร ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งประดับดอกไม้และจัดสถานที่ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด (สนามหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×