เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง"
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชน (Market Sounding) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
 • (สำนักงานประมงจังหวัดตราด) ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด) ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • หนังสือเวียน
 • ตร ว ๑๐๘๔๖ ลงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๗๖๙ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๗๑๗ ลงวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรี ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๐๗๐๙ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๖๑๔ ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และการอนุญาตกรณีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยขอเข้ามารักษาพยาบาลฉุกเฉินในประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบก (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๐๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑๐๑๑๓ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑๐๐๓๘ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๐๐๔๕ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๗๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๐๓๗ ลงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทัพเรือภาคที่ ๑ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนยายม่อม(ต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×