เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์
 • (สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) การประมูลราคาเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ครั้งที่ ๒
 • (เรือนจำจังหวัดตราด)กำหนดหลักเกณฑ์การเยี่ยมญาติในงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
 • (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
 • (สถาบันพระปกเกล้า)จัดหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๙
 • (สถาบันพระปกเกล้า)เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๔
 • (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)ขอขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายการปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๖๘๓๖ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบูชา เหรียญ พลเรือกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น "บูรณะศาลเสด็จเตี่ย แหลมปู่เจ้า" (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๙๓๕ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๗๕๒ ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมหารือระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมและระดมความคิดเห็นการบริหารจัดการจังหวัดด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพื่อการตัดสินใจแบบองค์รวมสำหรับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานประจำจังหวัด (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๘๕๑ ลงวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๖๔๓ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุน จากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๖๔๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ..๒๕๔๐ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๖๑๖๓ ลงวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๖๒๓๗ ลงวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๖๒๒๖ ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการใช้อำนาจตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๙๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (อำนวยการ)
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยควาวมสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๗๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งดอกไม้ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดฉีก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×