เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
 • (สำนักงานปลัดกระทรวง) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒
 • (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมใหญ่ระดับจังหวัด เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแนวเส้นทางที่ได้รับการคัดเลือกงานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุต-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) เปิดประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) ขอเชิญร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติฯ
 • (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร) ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ หลัง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร
 • (โรงพยาบาลตราด) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"
 • (สำนักงานคลังจังหวัดตราด) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๒๖๔๗ ลงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบหมายงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๗๖ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลการดำเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ลงวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๘๓๓ ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๑๑๗๑๘ ลงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะทำงานฝ่ายต่างๆ และชื่อผู้ปฏิบัติงานของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาฏิเษก (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๖๙๕ ลงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๔๐๕ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลวัตุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๑๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนถาวร และจุดผ่อนปรนการค้า (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๐๒๑ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๑๒๙ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ระหว่างจังหวัดชายแดนคู่ตามแนวเศรษฐกิจ เกาะกง-ตราด (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ประจำสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพราะเจาจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของสำนักงานจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งประดับดอกไม้และจัดสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง(เช่า) เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนและลำโพง ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด และศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๕ ตอน ตราด - แหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ปริมาณงาน ๖๙ ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×