เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 • (ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสมิง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๓ รายการ
 • (โรงเรียนประณีตวิทยาคม) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖
 • (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
 • (สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน) ประชาสัมพันธ์ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมก้าวคนละก้าว ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคตะวันออก
 • (สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 • (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด) ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวคนละก้าว #ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ" จังหวัดตราด
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๔๓๑๒ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๓๑๘ ลงวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๒๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอรับบริการแอปพลิเคชั่นที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของราชการในสถานการณ์ (COVID-๑๙) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๔๓๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราอาณาจักร (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๔๒๗๙,๔๒๙๔ ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของข้าราชการและบุคลากรในจังหวัดตราด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๔๒๐๔ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับบริการแอปพลิเคชั่นที่รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของราชการในสถานการณ์ COVID-๑๙ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๖ ลงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการในการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่จังหวัดได้มีประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๓๔/ว ๓๘๕๖ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (ไม่ระบุ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๘๓๘ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๓๖๕๐ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เดินทางกลับจากประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสมิง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดและป้ายไดคัดข้อความบนเวที การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×