เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (แขวงทางหลวงชนบทตราด) การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 • (องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม) การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
 • (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๖๑ รายการ
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๓๐ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ และบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๕๒๗ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๗๔๙ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๗๔๘ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจงหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๗๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๑๗ ลงวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๕๓๖ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ พ.ศ. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๕๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ พ.ศ. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๕๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ พ.ศ. (๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (สำนักงานจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ แอลอีดี ขนาด ๒X๓ เมตร จำนวน ๑ จอ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานดอกไม้สดและป้ายไดคัทข้อความบนเวทีพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดพิธีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×