เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ ๕
 • (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (อาคารสิ่งก่อสร้าง) จำนวน ๑ รายการ
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • (องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด) การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (แขวงทางหลวงชนบทตราด) การเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในท้องที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 • (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม) การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
 • (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๖๑ รายการ
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๒๔๓๐ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว" (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมและการสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (หน่วยงานตามแจ้งท้าย) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๒๐๗ ลงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๙๓๐ ลงวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว.๑๗๔๙ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๒๗ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๖๑๐ ลงวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๖๓ เรื่อง ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดตราด
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดและป้ายไดคัดข้อความบนเวที การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และการจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ แอลอีดี ขนาด ๒X๓ เมตร จำนวน ๑ จอ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพานดอกไม้สดและป้ายไดคัทข้อความบนเวทีพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการจัดพิธีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×