เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดตราด ทดแทนตำแหน่งว่าง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ ๑๕
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) หลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดตราด ทดแทนตำแหน่งว่าง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ยกเลิกประกาศจังหวัดตราด การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ ว ๑๖๖๔๖ ลงวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญรับชมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๓ "DG Awards ๒๐๒๐" (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๖๐๖ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๔๓๗ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๒๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๓๔/ว ๑๖๑๐๔ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการ "ผู้ว่าฯ พาทำบุญ" แต่งผ้าไทย เบิกบานใจวิถีพุทธ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (สำนักงานพระพุทธฯ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๘๔๒ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/วอ๑๕๗๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๐๓๕ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๔๖๔ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๕๔๒๑ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ปัญหาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางระบายน้ำ และการสร้างการรับรู้ของประชาชน) (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก้ไขประกาศขายทอดตลาด
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศ
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×