เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) องค์กร Mayors for Peace ประเทศญี่ปุ่นประสงค์ขยายเมืองสมาชิกกับประเทศไทย
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ขอแจ้งข้อมูลพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue - ringed octopus)
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม ๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
 • ดูเพิ่มเติม
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๓๙ ลงวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.).เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในการเน้นย้ำมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๑๔ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.) ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๑๓ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.) เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๑๒ ลงวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.).เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในประเด็นประกาศของกรมขนส่งทางบก (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดมาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๓๓๙ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง กำชับการดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๓๒๘ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง แจ้งรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของ สพร. (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๒๕๔ ลงวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔ เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน แสนตุ้ง-บ่อไร่ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๗ ตอน บ่อไร่-แหลมค้อ (แขวงทางหลวงตราด)
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดตราดด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (จังหวัดตราด) เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัด
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงหอประชุมอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายกัฬชัย เทพวรชัย
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×