เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานประมง) แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)และการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่
 • (สำนักงานเทศบาลบ่อพลอย) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัฌฑ์ชำรุดจำนวน ๑๐๖ รายการ
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • (กระทรวงมหาดไทย) การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และเข้าใจตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศประมูลราคาเช่าอาคารพาณิชย์
 • (สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) สารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) การประมูลราคาเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ครั้งที่ ๒
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๑๔ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA๑๖๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๔๗๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลาปกครองสูงสุด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๕๐๕ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๐๕ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจของอินเดีย (Indian Technical Economic Cooperation Programme: ITEC (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๘๒๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๒๙๖ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ ๖ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๘๒๑๙ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (เฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๘๒๑๘ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (สำหรับหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ ๘๒๑๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด (ภาคประชาสังคม และสมาชิกสภาท้องถิ่น) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานด้านต่างๆ ในสำนักงาน (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
 • (อำเภอคลองใหญ่) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกปริ้นเตอร์)โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยควาวมสะดวกในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×