เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) การประมูลราคาเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ครั้งที่ ๒
 • (เรือนจำจังหวัดตราด)กำหนดหลักเกณฑ์การเยี่ยมญาติในงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด
 • (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร)แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
 • (สถาบันพระปกเกล้า)จัดหลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ ๙
 • (สถาบันพระปกเกล้า)เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ ๔
 • (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)ขอขยายเวลารับสมัครหลักสูตรอบรมความรู้ทางด้านกฏหมายการปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒
 • (กรมป่าไม้)ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมในงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน"
 • (การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด)ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/และไม่จำเป็นต้องใช้งาน ๔ รายการ
 • (การยางแห่งประเทศไทย)ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
 • (โรงพยาบาลตราด)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประมูลขายสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๕/๔๑๒ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๔๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ.๒๕๖๒ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๗๔๖ ลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๓๖ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง บัญชีการบริหารวงเงินงบประมาณในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๕๕๙๒ ลงวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษหรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๗๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๘๘ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๓๘๗ ลงวันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต ๒๕๖๒/๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษของกระทรวงการต่างประเทศ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๕๒๑๑ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินงานปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน ๗๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑)
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง การประมูลราคาเช่าอาคารโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งดอกไม้ โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสมุดฉีก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฉากหลังพร้อมติดตั้ง ขนาด ๒.๒๐ X ๓.๕๐ เมตร เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการประสานงานและปฏิบัติงานในโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×