เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร) ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ หลัง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสลักเพชร
 • (โรงพยาบาลตราด) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"
 • (สำนักงานคลังจังหวัดตราด) ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • (สคบ.) ข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • (Gistda) ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week ๒๐๑๙ ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
 • (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๒
 • (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) ผลการติดตามการดำเนินโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
 • (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด) รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
 • (สำนักงานจังหวัด) ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • (สำนักงานประมง) แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม)และการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๗๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๙๕๓๒ ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ประจำปี ๒๕๖๒ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๙๕๓๗ ลงวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ.รับรอง (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๐๐๖ ลงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” ณ จังหวัดชลบุรี (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๘๙๑๗ ลงวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการเสนอโครงการ Model Smart City System (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๗๙๑ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๘๐๑ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๘๘๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๖๑๔ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น PWA๑๖๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๘๔๗๗ ลงวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลาปกครองสูงสุด (ทรัพยากรบุคคล)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณกระโจมไฟแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด โดยวิธีเฉพราะเจาจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการก่อหนี งบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ (สำนักงานคลังจังหวัดตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ (สำนักงานจังหวัดตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง รายงานติดตามสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำนักงานคลังจังหวัดตราด)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×