เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
 • (สำนักงานประมงจังหวัดตราด) ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด) ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์
 • (โรงพยาบาลตราด) ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลตราด
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๖๓๗ ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๙๕๒๔ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๔๘๗ ลงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ..... (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๔๓๘ ลงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานในจังหวัดตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๔๓๗ ลงวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๙๔๐๖ ลงวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐.๑๗.๓/ว๙๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๙๐๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๙๐๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/๙๐๑๐ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (อำนวยการ)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินเท้าถนนสนธิศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดของใช้ผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×