เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) อบรมหลักสูตร"ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร" รุ่นที่ ๒
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ ๑๙
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ยกเลิกประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) การรับสมัครผู้ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด
 • (กระทรวงมหาดไทย) ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๖๙๔ ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การขออนุญาตแสดงเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเข้า - ออก ๗๖ จังหวัด การเดินทางผ่านจังหวัดต่างๆ และคาบเกี่ยวในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (สำหรับเหตุจำเป็นอื่นๆ) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๖๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๗๖๐๐ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประกาศที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๕๒๔ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๗๕๑๙ ,ว ๗๕๒๐,ว ๗๕๒๑ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขนส่งสินค้าทางถนนในสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างช่วงเวลาห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน (การขนส่งและซื้อขายผลไม้) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การยกเลิกการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (หลักสูตรที่ ๒) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๔๕๔ ลงวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๔๐๓ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว.๗๓๘๐ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๓๔ ลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติและประกาศของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผู้บริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คศล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๑๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร ศสล.๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๑๙๒ ตารางเมตร โรงพยาบาลตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเขาสมิง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×