เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมกลุ่มย่อยตามแนวเส้นทางเลือกของโครงการงานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
 • (เทศบาลตำบลบ่อพลอย) ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๖๑ รายการ
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) การขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (โรงพยาบาลตราด) เชิญร่วมงาน "เดิน-วิ่งการกุศล ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓ เพื่อ ๑๘ โรงพยาบาล"
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตราด
 • (สำนักงานปลัดกระทรวง) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๒
 • (สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๖๖๐๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๔๒ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๔๒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๖๖๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๔๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๖๓๒๙ ลงวันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๑๒๙ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการบริหารงบประมาณ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๙๓๗ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง เหรียญ "พระะทธโสธร" หลังปีสิบสองนักษัตร และพญาครุฑ รุ่น "ร่วมน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ" รายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ด้อยโอกาสทุกจังหวัด (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๑/ว ๑๕๙๑๐ ลงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ดำรงธรรม)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ของจังหวัดตราด จัดทำข้อมูลพร้อมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๕/ว๑๔๙๙๘ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๒ เรื่อง วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ทรัพยากรบุคคล)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง สรุปผลการประกาศประกวดราคา สอบราคา และจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ (แขวงทางหลวงชนบทตราด)
 • (อำเภอคลองใหญ่) เรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคาร ซัก อบ รีด ภายในบริเวณศูนย์ราชการุณย์ฯ
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแหลมงอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระเป๋า) เพื่อใช้ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายศุภมิตร ชิณศรี
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×