เมนู
ช่องทางอื่นๆ
กิจกรรม
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง รุ่นที่ ๒"
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดตราด) แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดตราด แทนตำแหน่งที่ว่าง
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)
 • (สำนักงานจังหวัดตราด) ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” วันที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๓
 • (เทศบาลตำบลแหลมงอบ) เปิดประมูลให้เช่าห้องน้ำสาธารณะ เทศบาลตำบลแหลมงอบ
 • (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบััญชี ครั้งที่ ๑
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ระดับจังหวัด) งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (การรถไฟแห่งประเทศไทย) สรุปผลการประชุมเพื่อการประเมินความสนใจเบื้องต้นของภาคเอกชน (Market Sounding) งานศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม ๓ สนามบิน ระยะที่ ๒ ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด
 • (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โครงการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
 • หนังสือเวียน
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๔๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ในกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว๑๔๑๘๓ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/๑๔๑๘๔ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๑๖๔ ลงวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และร่วมงาน “Thailand Smart City Week ๒๐๒๐” (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๐๕๘ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๑) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๐๕๗ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๑) (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๐๑๗ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑๓๙๓๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๓/ว๑๓๙๒๒ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ (อำนวยการ)
 • ตร ๐๐๑๗.๒/ว ๑๓๖๔๖ ลงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศนายกรัฐมนตรี ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ (ยุทธศาสตร์)
 • ดูเพิ่มเติม
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • (อำเภอเขาสมิง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวประกาศ
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ โครการ
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ขอให้ช่วยประกาศขายพัสดุ
 • (อำเภอเมือง) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศ และเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการขุดลอกและขยายสระน้ำหนองนกเอี้ยง หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด
 • (อำเภอแหลมงอบ) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านเว็ปไซต์จังหวัดตราด
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ขอความอนุเคราห์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 • (อำเภอบ่อไร่) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 • ดูเพิ่มเติม
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายภิญโญ ประกอบผล
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  Social Media
  ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด
  ×

  เข้าสู่ระบบ

  ×
  ×