Untitled Document

 
ภาพการจัดประชุม ของ สนง.จัดหางานจังหวัดตราด


ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2552
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552

จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดตราด
สำนักงานจังหวัดตราด
โทร.0-3951-1282
,0-3951-2081
e-mail :trat@moi.go.th