ประวัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

 

ประวัติส่วนตัว               
  ชื่อ  นายชลอ  ใบเจริญ
  เกิด  วันที่  3  ธันวาคม  พ.ศ.  2493 
  ดำรงตำแหน่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  ตั้งแต่วันที่  8 ตุลาคม  2550
การศึกษา/อบรม
                                   

2501 - 2505  โรงเรียนวัดเขาบางทราย  ประถมศึกษาตอนต้น
2505 - 2508  โรงเรียนวัดเขาบางทราย  ประถมศึกษาตอนปลาย
2508 - 2511  โรงเรียนชลราษฎรบำรุง  ประกาศนียบัตร  ม.ศ. 3
2511 - 2513  โรงเรียนชลราษฎรบำรุง  ประกาศนียบัตร  ม.ศ. 5
2513 - 2517  ปริญญาตรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รัฐศาสตร์บัณฑิต   สาขาวิชาการปกครอง                                             
2517 - 2520  ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต

     การอบรม/ดูงาน   
 

-  อบรมวิชาสถิติ  ณ  สำนักสถิติแห่งชาติ  ระหว่าง  พฤษภาคม  2518 - 27  เมษายน  2519 
-  หลักสูตรนายอำเภอ  (นอ.)  รุ่นที่  29   ระหว่างวันที่  21  กุมภาพันธ์ - 16  กันยายน  2532 
-  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  (นปส.)  รุ่นที่  31  พ.ศ. 2537

ประวัติการทำงาน  
 

-  3  ธันวาคม  2533  นายอำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี
-  12  ตุลาคม  2535  นายอำเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-  1  พฤศจิกายน  2538  นายอำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
-  14  ตุลาคม  2539  นายอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
 -  22  พฤศจิกายน  2542  นายอำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
-  16  ธันวาคม  2545  นายอำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
-  11  ตุลาคม  2547  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
-  4  ธันวาคม  2549  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 
ภูมิลำเนา: จังหวัดชลบุรี.
คู่สมรส: นางยุพดี  ใบเจริญ บ้านพัก                                  เลขที่  16  ถนนสมานมิตร  ตำบลบางพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด